Update số điện thoại 11 số về 10 số bằng php

Trong controller : public function Update11to10() { $data = $this->companies_model->Update11to10(); var_dump($data); } Trong models public function Update11to10() { $this->db->select(‘*’); $this->db->from(‘companies’); $q =$this->db->get(); if ($q->num_rows() > 0) { foreach (($q->result()) as $row) { $phone = $row->phone; $phone = trim($phone); $phone = preg_replace(‘/[^0-9]/’, ”, $phone); // xóa đầu 84 thành số 0 […]

Cách dùng sdt và uid

1. Bạn dùng SĐT để add vào tệp đối tượng và chạy quảng cáo nội dung trên Data đó. 2. Với UID thì có thể tạo nhiều profile nick fb. Trên profile bạn xây dựng nội dung, hình ảnh thân thiện, người thật, vừa chia sẽ nội dung, kết hợp […]

Shippo Api check trạng thái đơn hàng

<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => “https://apix.shippo.vn/my/delivery_order/78867489963”, CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => “”, CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => “GET”, CURLOPT_POSTFIELDS => “”, CURLOPT_HTTPHEADER => array( “Authorization: Bearer api_key” ), )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo “cURL […]

Thêm nút thêm khách hàng khi tìm kiếm

Trong sale.js ở \themes\default\admin\assets\js $(document).ready(function (e) { $(‘body a, body button’).attr(‘tabindex’, -1); check_add_item_val(); if (site.settings.set_focus != 1) { $(‘#add_item’).focus(); } var $customer = $(‘#slcustomer’); $customer.change(function (e) { localStorage.setItem(‘slcustomer’, $(this).val()); //$(‘#slcustomer_id’).val($(this).val()); }); if (slcustomer = localStorage.getItem(‘slcustomer’)) { $customer.val(slcustomer).select2({ minimumInputLength: 1, data: [], initSelection: function (element, callback) { $.ajax({ type: “get”, async: […]

Logstash

Download logtash về :https://artifacts.elastic.co/downloads/logstash/logstash-6.7.0.rpm Sau đó chạy lệnh sudo rpm -ivh logstash-6.7.0.rpm Để logstash khởi động và tắt cùng với vps thì bạn thêm vào lệnh sau : sudo systemctl start logstash.service Khởi động logstash : service logstash start Kiểm tra xem logstash chạy chưa : service logstash status

Mở cổng 3360 cho MariaDB

Chào các bạn nay mình xin giới thiệu các bạn cách mở cổng 3306 Bước 1 : Check CSF Firewall nếu bật thì tắt đi Bước 2 : Mở cổng trên Iptables như sau : iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 3306 -j ACCEPT sau đó dùng lệnh […]

Target sản phẩm

Chú BẢO VỆ, chưởng môn và GÁI Có một dạo chưởng môn ế quá, ra khách sạn Metropol ngồi uống cafe nghĩ quẫn quá viết luôn cái bảng để trên bàn ” Tôi ế quá, ai làm người yêu tôi không hu hu ? “ Mặc dù cầm vertu vàng […]