hbsprogram.com

thủ thuật wordpress ,vps và mình thích thì mình viết thôi

<record id="contacts.action_contacts" model="ir.actions.act_window"> <field name="name">Liên hệ của tôi</field> <field name="type">ir.actions.act_window</field> <field name="res_model">res.partner</field> <field name="view_type">form</field> <field name="global" eval="True"/> <field name="view_mode">kanban,tree,form,activity</field> <field name="search_view_id" ref="base.view_res_partner_filter"/> <field name="domain">['|',('create_uid', '=',…