Lập trình

Thêm thanh toán shopee vào hệ thống thanh toán trên hệ thống

Thêm thanh toán shopee vào hệ thống sẽ giúp kiểm tra đơn hàng được thanh...

Code xuất tất cả khách hàng

Xin chào các bạn nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các xuất tất cả...

Hướng dẫn lên đơn shopee lên hệ thống

Code thêm mục lên đơn trên menu trong themes : header.php <?php if ($this->Owner || $this->Admin)...

Python

Add Lib Requirements trong python

Bạn muốn cài đặt cái gói thư viện như pynum hoặc pandas  thì cài đặt...

Kiểm tra tốc độ thực thi mã python bằn timeit

import timeit def vonglapfor(i): for i in range(0,i): ...

Class trong python

Đây là demo cơ bản về class trong python mong các bạn xem class toan(): ...