Lập trình

Hướng dẫn cài đặt redis và memcache trên cent os 7 ,đồng thời cấu hình lưu biến session ecshop trên đó

1. Hướng dẫn cài đặt Redis Để Redis có thể làm việc được với Magento, chúng...

Thêm thanh toán shopee vào hệ thống thanh toán trên hệ thống

Thêm thanh toán shopee vào hệ thống sẽ giúp kiểm tra đơn hàng được thanh...

Code xuất tất cả khách hàng

Xin chào các bạn nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các xuất tất cả...

Python

Add Lib Requirements trong python

Bạn muốn cài đặt cái gói thư viện như pynum hoặc pandas  thì cài đặt...

Kiểm tra tốc độ thực thi mã python bằn timeit

import timeit def vonglapfor(i): for i in range(0,i): ...

Class trong python

Đây là demo cơ bản về class trong python mong các bạn xem class toan(): ...
Summary
Hbsprogram chuyên gia tin học
Article Name
Hbsprogram chuyên gia tin học
Description
Hbsprogram chuyên gia tin học
Author
Publisher Name
hiến
Publisher Logo