Lập trình

Code xuất tất cả khách hàng

Xin chào các bạn nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các xuất tất cả...

Hướng dẫn lên đơn shopee lên hệ thống

Code thêm mục lên đơn trên menu trong themes : header.php <?php if ($this->Owner || $this->Admin)...

Lấy dữ liệu bán hàng theo mã sản phẩm

Khi nhập hàng bạn cần căn cứ vào dữ liệu bán hàng trong 1 tuần...

Python

Add Lib Requirements trong python

Bạn muốn cài đặt cái gói thư viện như pynum hoặc pandas  thì cài đặt...

Kiểm tra tốc độ thực thi mã python bằn timeit

import timeit def vonglapfor(i): for i in range(0,i): ...

Class trong python

Đây là demo cơ bản về class trong python mong các bạn xem class toan(): ...