Api get link video facebook bằng yii2

Xin chào các bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách làm Api get link video facebook bằng yii2 . public function actionIndex() { $link = $_GET ['url']; $idVideo = FacebookController::get_id_facebook($link); $ketqua = FacebookController::get_link_facebook($idVideo); echo $ketqua; } Đầu tiên mình cần phải lấy id video bằng hàm […]