Kiểm tra chuỗi với strpos và preg_match

Hôm nay mình vừa làm 1 hàm check các nguồn video đến từ đâu ví dụ như facebook,youtube,driver,photo,dailymotion.com vvv…. .Mình thấy có nhiều kiểu kiểm tra nhưng thường có 2 kiểu kiểm tra đó là strpos và preg_match Đầu tiên là code check nguồn video bằng preg_match nhé : dưới […]