RESTful Web Services với Yii2

Chào các bạn hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu cách dùng RESTful trong yii2 . Restful có chức năng tác dụng giúp cho các website hoặc ứng dụng khác có thể xử dụng lại các dữ liệu của chúng ta .Ví dụ như 1 RESTful […]