Hướng dẫn chi tiết cài đặt mongodb trên centos 7 Đầu tiên tạo file  mongodb-org-3.6.repo với dòng lệnh vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org-3.6.repo Add lệnh sau vào file…