Cài đặt mongodb trên centos 7

Hướng dẫn chi tiết cài đặt mongodb trên centos 7 Đầu tiên tạo file  mongodb-org-3.6.repo với dòng lệnh vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org-3.6.repo Add lệnh sau vào file : [mongodb-org-3.6] name=MongoDB Repository baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/amazon/2013.03/mongodb-org/3.6/x86_64/ gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.6.asc Sau đó chạy lệnh sudo yum install -y mongodb-org để server tự cài đặt mongodb .Sau khi […]