Gỡ bỏ mongo db khỏi server

Các bước gỡ bỏ mongodb trên server Bước 1 : Stop service mongodb với lệnh sau sudo service mongod stop Bước 2  : Gỡ bỏ các gói đã cài đặt sudo yum erase $(rpm -qa | grep mongodb-org) Bước 3 : Xóa bỏ thư mục database và file log sudo […]