Kết nối mongodb từ xa

Chào các bạn nay mình xin giới thiệu đến các bạn các kết nối mongodb từ server . Bước 1 mở cổng 27017 cho server iptables -A INPUT -p tcp –dport 27017 -j ACCEPT service iptables restart Bước 2 tạo database mới với lệnh use mydb Tạo user mới để […]