Cài đặt môi trường mongodb

Các bạn vào trang https://pecl.php.net/package/mongodb/1.4.1/windows download bản phù hợp với mình . Copy file php_mongodb.dll vào thư mục C:\xampp\php\ext .Sau đó vào  C:\xampp\php file php.ini thêm extension=mongo.so extension=php_mongodb.dll Restart lại xampp để mongodb hoạt động Download và làm theo video sau

Tạo kết nối mongodb,controller ,Crub với công cụ Gii trong yii2

Bước 1 : Kết nối mongodb với yii2 bằng cách vào file : yiiadvanced\common\config\main-local.php <?php return [ ‘components’ => [ ‘db’ => [ ‘class’ => ‘yii\db\Connection’, ‘dsn’ => ‘mysql:host=localhost;dbname=yii2advanced’, ‘username’ => ‘root’, ‘password’ => ”, ‘charset’ => ‘utf8’, ], ‘mongodb’ => [ ‘class’ => ‘\yii\mongodb\Connection’, ‘dsn’ => ‘mongodb://@localhost:27017/mydb1’, ‘options’ => [ […]