Cài đặt môi trường mongodb

Các bạn vào trang https://pecl.php.net/package/mongodb/1.4.1/windows download bản phù hợp với mình . Copy file php_mongodb.dll vào thư mục C:\xampp\php\ext .Sau đó vào  C:\xampp\php file php.ini thêm

Restart lại xampp để mongodb hoạt động Download và làm theo video sau

Tạo kết nối mongodb,controller ,Crub với công cụ Gii trong yii2

Bước 1 : Kết nối mongodb với yii2 bằng cách vào file : yiiadvanced\common\config\main-local.php

Bước 2 : Kết nối module gii mongodb bằng cách vào file yiiadvanced\common\config\main.php

Bước 3 truy cập :http://localhost/yiiadvanced/frontend/web/giimongo Bắt đầu làm tương tự như gii như video