1 Giới thiệu về MySql Replication 2 Lý do dùng MySql 3 Cấu hình Chú ý cả 2 server cần cho về 1 múi giờ…