Mở cổng 3360 cho MariaDB

Chào các bạn nay mình xin giới thiệu các bạn cách mở cổng 3306 Bước 1 : Check CSF Firewall nếu bật thì tắt đi Bước 2 : Mở cổng trên Iptables như sau : iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 3306 -j ACCEPT sau đó dùng lệnh […]