Ban đầu như sau : thêm vào trong class="dtFilter" style="display: table-header-group;" sẽ trở thành