Ẩn nút thêm người dùng khi chưa tìm kiếm kiểm tra

trong sale.js  cần chỉnh 2 thêm vào document.getElementById(“customers-add”).style.display = ‘none’; và document.getElementById(“customers-add”).style.display = ‘block’;   chỗ : function nsCustomer() { $(‘#slcustomer’).select2({ minimumInputLength: 1, ajax: { url: site.base_url + “customers/suggestions”, dataType: ‘json’, quietMillis: 15, data: function (term, page) { return { term: term, limit: 10 }; }, results: function (data, page) […]