Tự động hoàn thành code cho odoo 12 trên pycharm

Auto complete giúp bạn hoàn thành nhanh hơn đoạn code trong chương trình Các cài đặt : Download file setting về tại đây  Các bạn nên config file odoo.conf đường dẫn các ứng dụng mình code : addons_path = C:\Odoo12\Odoo 12.0\server\odoo\addons,C:\Odoo12\Odoo 12.0\server\addons để upload ứng dụng lên 1 thư mục […]

Auto tính khách hàng thân thiết

Bước 1 : Do hệ thống có nhiều người bị trùng nên sẽ chạy hàm này trong controller để gộp các sdt và khách hàng lại với nhau : function Gopsdt() { $data = $this->companies_model->getAllCompanyCustomer(); foreach ($data as $row) { foreach ($data as $row1) { if ($row->phone == $row1->phone ) […]