cài đặt odoo

Bước 1 : Update các gói phần mềm phiên bản cuối nhất : sudo apt update && sudo apt upgrade Bước 2 :Cài đặt Git , Pip , Node.js và các công cụ cần thiết để xây dựng các phụ thuộc Odoo: sudo apt install git python3-pip build-essential wget python3-dev […]