Cấu hình subdomain nginx cho odoo

Cài đặt nginx cho server  : sudo apt-get install nginx Sau đó vào thư mục : /etc/nginx/sites-enabled tạo file odoo.hbsprogram.com.conf upstream odoo { server 127.0.0.1:8069; } upstream odoo-chat { server 127.0.0.1:8072; } server { server_name odoo.hbsprogram.com; return 301 http://odoo.hbsprogram.com$request_uri; } server { listen 80; server_name odoo.hbsprogram.com; access_log /var/log/nginx/odoo.access.log; error_log /var/log/nginx/odoo.error.log; […]