Python

Add Lib Requirements trong python

Bạn muốn cài đặt cái gói thư viện như pynum hoặc pandas  thì cài đặt như nào :Sau đây mình xin giới thiệu cách cài đặt trong python và trong virtual environments

Yêu cầu bắt buộc cài vào hệ thống

1 : CÀI ĐẶT PIP 

download file get-pip ra và giải nén file

Di chuyển đến local chứa file gõ lệnh :

python get-pip.py

thế là cài xong pip cho hệ thống .vào System thêm path như với python ở hình ảnh trên

Và giờ cài đặt sẽ dễ dàng luôn với lệnh pip install

ví dụ cài đặt pandas với lệnh pip install pandas 

Hoặc có thể tạo sẵn file requirements rồi dùng lệnh pip install -r requirements.txt

Ví dụ đây là 1 file tương đối cơ bản của mình :

Babel==2.3.4
chardet==3.0.4
decorator==4.0.10
docutils==0.12
ebaysdk==2.1.5
feedparser==5.2.1
gevent==1.1.2 ; sys_platform != 'win32' and python_version < '3.7'
gevent==1.3.4 ; sys_platform != 'win32' and python_version >= '3.7'
greenlet==0.4.10 ; python_version < '3.7'
greenlet==0.4.13 ; python_version >= '3.7'
html2text==2016.9.19
Jinja2==2.10.1
libsass==0.12.3
lxml==3.7.1 ; sys_platform != 'win32' and python_version < '3.7'
lxml==4.2.3 ; sys_platform != 'win32' and python_version >= '3.7'
lxml ; sys_platform == 'win32'
Mako==1.0.4
MarkupSafe==0.23
mock==2.0.0
num2words==0.5.6
ofxparse==0.16
passlib==1.6.5
Pillow==4.0.0
psutil==4.3.1; sys_platform != 'win32'
psycopg2==2.7.3.1; sys_platform != 'win32'
pydot==1.2.3
pyldap==2.4.28; sys_platform != 'win32'
pyparsing==2.1.10
PyPDF2==1.26.0
pyserial==3.1.1
python-dateutil==2.6.1
pytz==2017.2
pyusb==1.0.0
qrcode==5.3
reportlab==3.3.0
requests==2.20.0
suds-jurko==0.6
vatnumber==1.2
vobject==0.9.3
Werkzeug==0.11.15
XlsxWriter==0.9.3
xlwt==1.3.*
xlrd==1.0.0
prompt-toolkit==1.0.14
six==1.13.0
setuptools==24.2.0
cPython==0.0.5
pandas==0.25.2
jupyterlab==2.0.0a4
numpy==1.13.3
scikit-learn==0.22
matplotlib==3.1.1
pypiwin32 ; sys_platform == 'win32'

2 Virtual environments

Copy thư mục Scripts,includes ,Lib,libs nếu là windows thì copy thêm mục DLL nữa

About the author

anhhien

Leave a Comment