Cấu hình subdomain nginx cho odoo

Cài đặt nginx cho server  : sudo apt-get install nginx Sau đó vào thư mục : /etc/nginx/sites-enabled tạo file odoo.hbsprogram.com.conf upstream odoo { server 127.0.0.1:8069; } upstream odoo-chat { server 127.0.0.1:8072; } server { server_name odoo.hbsprogram.com; return 301 http://odoo.hbsprogram.com$request_uri; } server { listen 80; server_name odoo.hbsprogram.com; access_log /var/log/nginx/odoo.access.log; error_log /var/log/nginx/odoo.error.log; […]

cài đặt odoo

Bước 1 : Update các gói phần mềm phiên bản cuối nhất : sudo apt update && sudo apt upgrade Bước 2 :Cài đặt Git , Pip , Node.js và các công cụ cần thiết để xây dựng các phụ thuộc Odoo: sudo apt install git python3-pip build-essential wget python3-dev […]

Tự động hoàn thành code cho odoo 12 trên pycharm

Auto complete giúp bạn hoàn thành nhanh hơn đoạn code trong chương trình Các cài đặt : Download file setting về tại đây  Các bạn nên config file odoo.conf đường dẫn các ứng dụng mình code : addons_path = C:\Odoo12\Odoo 12.0\server\odoo\addons,C:\Odoo12\Odoo 12.0\server\addons để upload ứng dụng lên 1 thư mục […]

Auto tính khách hàng thân thiết

Bước 1 : Do hệ thống có nhiều người bị trùng nên sẽ chạy hàm này trong controller để gộp các sdt và khách hàng lại với nhau : function Gopsdt() { $data = $this->companies_model->getAllCompanyCustomer(); foreach ($data as $row) { foreach ($data as $row1) { if ($row->phone == $row1->phone ) […]

Show thông tin các sản phẩm mà 1 người đã mua

Trong models : Sales_models  thêm 1 function public function getAllSaleByCompanyID($id) { $this->db->select(‘sales.date,sale_items.product_name ,sale_items.quantity,sale_items.product_unit_code,product_variants.name’) ->join(‘sale_items’,’sales.id = sale_items.sale_id’,’left’) ->join(‘product_variants’,’sale_items.option_id = product_variants.id’,’left’) ->order_by(‘sales.date’, ‘DESC’) ->where(‘sales.customer_id’,$id); $q = $this->db->get(‘sales’,10); if ($q->num_rows() > 0) { foreach (($q->result()) as $row) { $data[] = $row; } return $data; } } Trong Controllers : Customers thêm vào function […]

𝘾𝙃𝘼̣𝙔 𝙌𝙐𝘼̉𝙉𝙂 𝘾𝘼́𝙊 𝘾𝙃𝙊̣𝙉 𝙍𝙀𝘼𝘾𝙃, 𝙀𝙉𝙂𝘼𝙂𝙀 𝙃𝘼𝙔 𝘾𝙃𝘼̣𝙔 𝙈𝙀𝙎𝙎𝙀𝙉𝙂𝙀𝙍?

𝘾𝙃𝘼̣𝙔 𝙌𝙐𝘼̉𝙉𝙂 𝘾𝘼́𝙊 𝘾𝙃𝙊̣𝙉 𝙍𝙀𝘼𝘾𝙃, 𝙀𝙉𝙂𝘼𝙂𝙀 𝙃𝘼𝙔 𝘾𝙃𝘼̣𝙔 𝙈𝙀𝙎𝙎𝙀𝙉𝙂𝙀𝙍? Sau một trăm lần test chạy Reach, chạy Engage, rồi lại chạy Mess, thì mình rút ra được một số kết luận khá hay về việc chọn mục tiêu quảng cáo. 1. 𝑯𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒓𝒐̃ 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒖̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 – Nếu các […]

Riews sách Dám nghĩ lớn

Đúng như lời mở đầu tác phẩm : Sự khác biệt duy nhất giữa người thành công và người bình thường là họ dám nghĩ và nghĩ táo bạo hơn bạn nhiều lần .Những người vĩ đại hiểu rằng chính suy nghĩ mới thống trị thế giới .