Ẩn nút thêm người dùng khi chưa tìm kiếm kiểm tra

trong sale.js  cần chỉnh 2 thêm vào document.getElementById(“customers-add”).style.display = ‘none’; và document.getElementById(“customers-add”).style.display = ‘block’;   chỗ : function nsCustomer() { $(‘#slcustomer’).select2({ minimumInputLength: 1, ajax: { url: site.base_url + “customers/suggestions”, dataType: ‘json’, quietMillis: 15, data: function (term, page) { return { term: term, limit: 10 }; }, results: function (data, page) […]

Thêm phần shipping vào chỗ LỢI NHUẬN/CHI PHÍ HÔM NAY

Trong Reports_model : public function getShipping($date, $warehouse_id = NULL, $year = NULL, $month = NULL) { $sdate = $date.’ 00:00:00′; $edate = $date.’ 23:59:59′; $this->db->select(‘SUM( COALESCE( shipping, 0 ) ) AS shipping’, FALSE); if ($date) { $this->db->where(‘date >=’, $sdate)->where(‘date <=’, $edate); } elseif ($month) { $this->load->helper(‘date’); $last_day = days_in_month($month, $year); […]

Lấy 10 sản phẩm bán cho khách hàng gần nhất

Xin chào các bạn hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cách lấy 10 sản phaamr được bán gần đây nhất cho khách hàng Trong sale_model : public function getAllSaleByCompanyID($id) { $this->db->select(‘sales.date,sale_items.product_name ,sale_items.quantity,sale_items.product_unit_code,product_variants.name’) ->join(‘sale_items’,’sales.id = sale_items.sale_id’,’left’) ->join(‘product_variants’,’sale_items.option_id = product_variants.id’,’left’) ->order_by(‘sales.date’, ‘DESC’) ->where(‘sales.customer_id’,$id); $q = $this->db->get(‘sales’,10); if ($q->num_rows() > […]

Update số điện thoại 11 số về 10 số bằng php

Trong controller : public function Update11to10() { $data = $this->companies_model->Update11to10(); var_dump($data); } Trong models public function Update11to10() { $this->db->select(‘*’); $this->db->from(‘companies’); $q =$this->db->get(); if ($q->num_rows() > 0) { foreach (($q->result()) as $row) { $phone = $row->phone; $phone = trim($phone); $phone = preg_replace(‘/[^0-9]/’, ”, $phone); // xóa đầu 84 thành số 0 […]

Cách dùng sdt và uid

1. Bạn dùng SĐT để add vào tệp đối tượng và chạy quảng cáo nội dung trên Data đó. 2. Với UID thì có thể tạo nhiều profile nick fb. Trên profile bạn xây dựng nội dung, hình ảnh thân thiện, người thật, vừa chia sẽ nội dung, kết hợp […]

Shippo Api check trạng thái đơn hàng

<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => “https://apix.shippo.vn/my/delivery_order/78867489963”, CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => “”, CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => “GET”, CURLOPT_POSTFIELDS => “”, CURLOPT_HTTPHEADER => array( “Authorization: Bearer api_key” ), )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo “cURL […]