đầu tiên cần cài gói  paramiko để có thể back up dữ liệu qua FTP hoặc SFTP 
với lệnh 
 sudo pip3 install paramiko 
Sau đó download file về ở dưới đây về