Auto restart mariadb khi bị stop

0
203

Xin chào các bạn hôm nay mình xin giới thiệu đến với các bạn cách auto start mariadb khi bị stop

Đầu tiên check centos version bạn đang dùng với lệnh

# hostnamectl

Check nếu tùy version 6 hay 7 dùng lệnh sau đây

Centos 6 (MariaDB cũng dùng chung lệnh) :

service mysql start

Hoặc:

/etc/init.d/mysql start

Centos 7: 

MySQL:

systemctl start mysql.service

MariaDB:

systemctl start mariadb.service

Mình dùng bản 7 nên code file autorestart như sau

if [ ! "$(/bin/systemctl status  mariadb.service | awk 'NR==3 {print $2}')" == "active" ]; then
systemctl start mariadb.service
exit
fi

Thêm quyền chạy cho file

chmod +x /root/autorestart

Tạo crontab để check 5 phút 1 :

 crontab -e
*/5 * * * * /root/autorestart

Ok vậy là đã xong