Vps

Auto restart mariadb khi bị stop

Xin chào các bạn hôm nay mình xin giới thiệu đến với các bạn cách auto start mariadb khi bị stop

Đầu tiên check centos version bạn đang dùng với lệnh

# hostnamectl

Check nếu tùy version 6 hay 7 dùng lệnh sau đây

Centos 6 (MariaDB cũng dùng chung lệnh) :

service mysql start

Hoặc:

/etc/init.d/mysql start

Centos 7: 

MySQL:

systemctl start mysql.service

MariaDB:

systemctl start mariadb.service

Mình dùng bản 7 nên code file autorestart.sh như sau

#! /bin/bash
check="$(/bin/systemctl status mariadb.service | awk 'NR==3 {print $2}')"
if [ $check == "inactive" ]
then
systemctl start mariadb.service
fi

Viết file lưu ý nên viết bằng trình soạn thảo vi tránh lỗi

Thêm quyền chạy cho file

chmod +x /root/autorestart.sh

Tạo crontab để check 5 phút 1 :

 crontab -e
*/5 * * * * /root/autorestart

Ok vậy là đã xong

 

About the author

anhhien