hbsprogram.com

thủ thuật wordpress ,vps và mình thích thì mình viết thôi

Bước 1 : Do hệ thống có nhiều người bị trùng nên sẽ chạy hàm này trong controller để gộp các sdt và khách hàng lại với nhau :

function Gopsdt()
 {
  $data = $this->companies_model->getAllCompanyCustomer();
  foreach ($data as $row)
  {
   foreach ($data as $row1)
    {
     if ($row->phone == $row1->phone )
     {
      if ($row->id != $row1->id)
      {
       $res = $this->companies_model->ChangerCustomerSales($row->id,$row1->id);
       $point_old = $this->companies_model->getCompanyByID($row->id);
       $total_award_points = $point_old->award_points + $row1->award_points;
       $this->companies_model->Update_award_points($row->id,$total_award_points);
       $this->companies_model->deleteCustomer($row1->id);
      }
     }
    }
  }
 }

Trong models :

// lấy danh sách tất cả khách hàng
 public function getAllCompanyCustomer($group = 'customer')
  {
  $this->db->select('*');
    $this->db->from('companies');
  
  $this->db->where('group_name',$group);
  $q = $this->db->get();
  
    if ($q->num_rows() > 0) {
      foreach (($q->result()) as $row) {
        $data[] = $row;
      }

      return $data;
    }
  }
 // UpdateLevel Khách hàng
 public function Update_Level_Customer()
 {
  $this->db->select('*');
    $this->db->from('companies');
  $this->db->where('group_name','customer');
  $q = $this->db->get();
  if ($q->num_rows() > 0) {
      foreach (($q->result()) as $row) {
    //echo $row->id;
    //echo $row->award_points;
    if ($row->award_points >=8000)
    {
     $data = ['customer_group_id'=>15,'customer_group_name'=>'Khách mua trên 8 triệu'];
    }
    elseif ($row->award_points >=5000)
    {
     $data = ['customer_group_id'=>14,'customer_group_name'=>'Khách mua trên 5 triệu'];
    }
    elseif ($row->award_points >=3500)
    {
     $data = ['customer_group_id'=>13,'customer_group_name'=>'Khách mua trên 3,5 triệu'];
    }
    elseif ($row->award_points >=2000)
    {
     $data = ['customer_group_id'=>12,'customer_group_name'=>'Khách mua trên 2 triệu'];
    }
    elseif ($row->award_points >=1000)
    {
     $data = ['customer_group_id'=>11,'customer_group_name'=>'Khách mua trên 1 triệu'];
    }
    else
    {
     $data = ['customer_group_id'=>6,'customer_group_name'=>'Khách thường'];
    }
    $this->db->where('id', $row->id);
    $this->db->update('companies', $data) ;
      }
  }
 }
 // update id người mua hàng cũ sang người mua hàng mới
 public function ChangerCustomerSales($customer_id_old,$customer_id_new)
  {
   $this->db->where('customer_id', $customer_id_new);
   $this->db->update('sales', ['customer_id'=>$customer_id_old]) ;
   return $customer_id_new;
  }
 public function Update_award_points($id,$award_points)
 {
   $this->db->where('id', $id);
   $this->db->update('companies', ['award_points'=>$award_points]) ;
 }

Bước 2 : Chạy cron thực hiện function :

function CronUPdateLeveCustomers()
 {
  $data = $this->companies_model->Update_Level_Customer();
  
 }

Để auto up nhóm khách hàng cho khách nên cho vào cron