Bước 1 Bật tiếp thị lại trong analytic

Bước 2 :Tạo đối tượng liên kết