Có 2 phần mềm mà mình hay dùng để kết nối mongodb là

MongoDB 3.6.3 Community và Robomongo