Elastic Search Vps

Cài đặt kibana quản trị elastic search trên centos 7

Kibana giúp ta quản trị hệ thống elastic 1 cách trực quan hơn phân tích dữ liệu chuẩn xác .

Kibana là giao diện sử dụng dành cho người dùng trên môi trường web. Kibana sẽ sử dụng Elashtichsearch để tìm kiếm các dữ liệu phù hợp với yêu cầu của người dùng.

Xem thêm tác dụng kibana ở https://www.elastic.co/products/kibana

Các bước cài đặt

Bước 1 : Cần cài java và mở cổng 5601 trên iptables

Bước 2 : tạo repo cài đặt với lệnh

vi /etc/yum.repos.d/kibana.repo

Copy dòng sau vào file :

[kibana-6.x]
name=Kibana repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md

Chạy lệnh sau trên centos 7

yum install kibana

Các lệnh khởi động và stop ,restart là

service kibana start
service kibana restart
service kibana stop

Để kibana cùng khởi động với hệ thống khi bạn restart server

chkconfig --add kibana

Bạn có thể cấu hình với lệnh vi /etc/kibana/kibana.yml

# Kibana is served by a back end server. This setting specifies the port to use.
#network.publish_host: 168.235.86.129
#server.port: 5601

# Specifies the address to which the Kibana #server will bind. IP addresses and host names are both valid values.
# The default is 'localhost', which usually means remote machines will not be able to connect.
# To allow connections from remote users, set this parameter to a non-loopback address.
server.port: 5601
server.host: "localhost"


# Enables you to specify a path to mount Kibana at if you are running behind a proxy. This only affects
# the URLs generated by Kibana, your proxy is expected to remove the basePath value before forwarding requests
# to Kibana. This setting cannot end in a slash.
#server.basePath: ""

# The maximum payload size in bytes for incoming server requests.
#server.maxPayloadBytes: 1048576

# The Kibana server's name. This is used for display purposes.
#server.name: "your-hostname"

# The URL of the Elasticsearch instance to use for all your queries.
#your url elastic search
elasticsearch.url: "http://x.xxx.xxx.xxx.:9200"

# When this setting's value is true Kibana uses the hostname specified in the server.host
# setting. When the value of this setting is false, Kibana uses the hostname of the host
# that connects to this Kibana instance.
#elasticsearch.preserveHost: true

# Kibana uses an index in Elasticsearch to store saved searches, visualizations and
# dashboards. Kibana creates a new index if the index doesn't already exist.
#kibana.index: ".kibana"

# The default application to load.

Phải và nên cài nginx proxy để public Kibana ra ngoài internet.
Sử dụng package manager apt để cài Nginx.

Sử dụng openssl để tạo admin user, mình đặt tên user là “kibanaadmin” (có thể thay đổi bất kỳ tên nào muốn). Sử dụng user này có thể login vào web interface của kibana

# echo "kibanaadmin:`openssl passwd -apr1`" | sudo tee -a /etc/nginx/htpasswd.users

Sau đó vào thư mục /etc/nginx/conf.d tạo file kibana.lylysexy.com.conf như sau  :

server {
  listen 80;

  server_name kibana.lylysexy.com;
  auth_basic "Restricted Access";
  auth_basic_user_file /etc/nginx/htpasswd.users;
 

  location / {
    proxy_pass http://localhost:5601;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection 'upgrade';
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;    
  }
}

Sau đó restart lại nginx :

service nginx restart

Vậy là đã xong truy cập kibana.lylysexy.com để hưởng thành quả

About the author

anhhien