Mongodb

Cài đặt môi trường mongodb

Các bạn vào trang https://pecl.php.net/package/mongodb/1.4.1/windows download bản phù hợp với mình .

Copy file php_mongodb.dll vào thư mục C:\xampp\php\ext .Sau đó vào  C:\xampp\php file php.ini thêm

extension=mongo.so
extension=php_mongodb.dll

Restart lại xampp để mongodb hoạt động

Download và làm theo video sau

About the author

anhhien

Leave a Comment