Mongodb

Cài đặt mongodb trên centos 7

Hướng dẫn chi tiết cài đặt mongodb trên centos 7

Đầu tiên tạo file  mongodb-org-3.6.repo với dòng lệnh

vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org-3.6.repo

Add lệnh sau vào file :

[mongodb-org-3.6]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/amazon/2013.03/mongodb-org/3.6/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.6.asc

Sau đó chạy lệnh

sudo yum install -y mongodb-org

để server tự cài đặt mongodb .Sau khi cài đặt xong bạn dùng lệnh khởi động mongodb server

sudo service mongod start

Lưu ý tất cả các cấu hình của mongodb nằm ở file /etc/mongod.conf

1 số lệnh cần học thuộc là stop mongodb

sudo service mongod stop

restart server

sudo service mongod restart

Video hướng dẫn

Tham khảo bài viết : http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/install-mongodb-on-amazon/

Cài đặt driver mongodb trên centos

Update centos :

yum -y update

Cài đặt  PHP Extension and Application Repository (PEAR), và công cụ PHP :

yum -y install gcc php-pear php-devel

Cài đặt mongo extenstion

pecl install mongodb

chỉnh sửa file php.ini

vi /etc/php.ini

Thêm vào dòng

extension=mongodb.so

Sau đó reboot lại server

About the author

anhhien

Leave a Comment