Lập trình Odoo

cài đặt odoo

Bước 1 : Update các gói phần mềm phiên bản cuối nhất :

sudo apt update && sudo apt upgrade

Bước 2 :Cài đặt Git , Pip , Node.js và các công cụ cần thiết để xây dựng các phụ thuộc Odoo:

sudo apt install git python3-pip build-essential wget python3-dev python3-venv python3-wheel libxslt-dev libzip-dev libldap2-dev libsasl2-dev python3-setuptools node-less

Coppy file install và thư mục data vào mục /opt

./install_odoo12.sh
sudo chmod -R o+rw install_odoo12.sh
sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer
sudo fc-cache -f
sudo apt update && sudo apt -y install font-manager
sudo fc-cache -f
sudo apt-get install fonts-roboto
sudo fc-cache -fv
cd /opt/odoo

sudo apt-get install python3-pip
sudo apt-get update


sudo pip3 install -r requirements.txt
sudo apt install slay
slay odoo
sudo systemctl start odoo
reboot now

 

About the author

anhhien

Leave a Comment