Yêu cầu : PHP 7.1 trở lên đa tiến trình càng tốt

Cài đặt với lệnh composer

Demo test php-ml

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *