4 GIAI ĐOẠN MARKETING CHO KHỞI NGHIỆP

4 GIAI ĐOẠN MARKETING CHO KHỞI NGHIỆP Đối với các CEO khởi nghiệp, việc ổn định hoạt động marketing để phát triển là rất quan trọng. Thông thường sẽ trải qua 4 giai đoạn cơ bản để dần dần thực hiện 4 mục tiêu lớn của Marketing bao gồm: 1. […]

Play video youtube

Xin chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn play video youtube .Code stream : <?php header(‘Content-Type: application/json’); if (isset($_GET[‘url’]) && $_GET[‘url’]) { $url = $_GET[‘url’]; $data = get($url); //echo “<pre>”; print_r($data); echo json_encode($data); } function get($link,$default = ”){ $result = array(); $id = getIdYoutube($link); if($id) { […]