Kết nối elastic search với yii2

Cài đặt bằng composer elastic Search với dòng vào file composer.json

Vì mình dùng elasticsearch bản 6.3 nên dùng lệnh trên nếu bạn dùng bản thập hơn thì để 2.0.0 nhé Tiếp theo bạn thêm file common\config\main-local.php phần components

Tạo file common\models\Elastic.php

File controller :