Kết nối mongodb với yii2

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối giữa yii2 và mongodb Yêu cầu cần có  Yêu cầu cài đặt trên server MongoDB PHP Extension phiên bản 1.0.0 trở lên. Yêu cầu phiên bản MongoDB >= 3.0 1 : Cài đặt với composer bằng 2 cách : php composer.phar require […]

Cài đặt môi trường mongodb

Các bạn vào trang https://pecl.php.net/package/mongodb/1.4.1/windows download bản phù hợp với mình . Copy file php_mongodb.dll vào thư mục C:\xampp\php\ext .Sau đó vào  C:\xampp\php file php.ini thêm extension=mongo.so extension=php_mongodb.dll Restart lại xampp để mongodb hoạt động Download và làm theo video sau

Tạo kết nối mongodb,controller ,Crub với công cụ Gii trong yii2

Bước 1 : Kết nối mongodb với yii2 bằng cách vào file : yiiadvanced\common\config\main-local.php <?php return [ ‘components’ => [ ‘db’ => [ ‘class’ => ‘yii\db\Connection’, ‘dsn’ => ‘mysql:host=localhost;dbname=yii2advanced’, ‘username’ => ‘root’, ‘password’ => ”, ‘charset’ => ‘utf8’, ], ‘mongodb’ => [ ‘class’ => ‘\yii\mongodb\Connection’, ‘dsn’ => ‘mongodb://@localhost:27017/mydb1’, ‘options’ => [ […]

Kết nối mongodb từ xa

Chào các bạn nay mình xin giới thiệu đến các bạn các kết nối mongodb từ server . Bước 1 mở cổng 27017 cho server iptables -A INPUT -p tcp –dport 27017 -j ACCEPT service iptables restart Bước 2 tạo database mới với lệnh use mydb Tạo user mới để […]

Gỡ bỏ mongo db khỏi server

Các bước gỡ bỏ mongodb trên server Bước 1 : Stop service mongodb với lệnh sau sudo service mongod stop Bước 2  : Gỡ bỏ các gói đã cài đặt sudo yum erase $(rpm -qa | grep mongodb-org) Bước 3 : Xóa bỏ thư mục database và file log sudo […]

Cài đặt mongodb trên centos 7

Hướng dẫn chi tiết cài đặt mongodb trên centos 7 Đầu tiên tạo file  mongodb-org-3.6.repo với dòng lệnh vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org-3.6.repo Add lệnh sau vào file : [mongodb-org-3.6] name=MongoDB Repository baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/amazon/2013.03/mongodb-org/3.6/x86_64/ gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.6.asc Sau đó chạy lệnh sudo yum install -y mongodb-org để server tự cài đặt mongodb .Sau khi […]