Cài đặt php ml với yii2

Yêu cầu : PHP 7.1 trở lên đa tiến trình càng tốt Cài đặt với lệnh composer

Demo test php-ml

Lấy link dữ liệu trong folder driver

Mục đích là lấy link 1 loạt tệp dữ liệu nhằm download hoặc làm việc gì đó tùy bạn Sử dụng api của google để grap link driver Bước 1 : Tạo key google api như trong video dưới đây Bước 2 :Tạo controller có code như sau :

[…]