Cài đặt php ml với yii2

Yêu cầu : PHP 7.1 trở lên đa tiến trình càng tốt Cài đặt với lệnh composer composer require php-ai/php-ml Demo test php-ml <?php namespace frontend\controllers; use Phpml\Classification\KNearestNeighbors; use yii\web\Controller; /* * author : Nguyễn Anh Hiến * facebook : https://www.facebook.com/hienk8c * email : anhhienbadao@gmail.com */ class PhpmlController extends Controller […]

Kiểm tra chuỗi với strpos và preg_match

Hôm nay mình vừa làm 1 hàm check các nguồn video đến từ đâu ví dụ như facebook,youtube,driver,photo,dailymotion.com vvv…. .Mình thấy có nhiều kiểu kiểm tra nhưng thường có 2 kiểu kiểm tra đó là strpos và preg_match Đầu tiên là code check nguồn video bằng preg_match nhé : dưới […]