Tạo menu trong wordpress

Chào các bạn đây là cách các bạn tạo menu trong themes wordpress Bước 1  :Tạo hàm gọi menu trong file function.php ở themes /* * Tạo menu cho theme */ register_nav_menus( [ ‘top-menu’=> __(‘Top Menu’,’themethietkedetu’), ‘primary-menu’=>__(‘Menu Chính’,’themethietkedetu’), ‘bottom-menu’ => __(‘Menu Chân trang’,’themethietkedetu’), ‘slider-menu’ => __(‘Menu Slider’,’themethietkedetu’) ] ); Và […]

Code file function.php

Function.php là 1 file quan trọng nhất trong 1 themes .Nó chứa các đoạn code mà bạn muốn load khi bắt đầu tải web .Hầu như chứa mọi code quan trọng trừ các code giao diện trong website .Ở trong function.php chúng ta có thể thiết lập các mục quan […]

Cấu trúc 1 themes wordpress

Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu cấu trúc 1 themes wordpress cơ bản bao gồm các file sau : functions.php : trái tim của themes chứa các hàm định nghĩa sẵn style.css : chứa các file liên quan đến css index.php : header.php footer.php page.php single.php content.php content-none.php […]