Tạo menu trong wordpress

Chào các bạn đây là cách các bạn tạo menu trong themes wordpress Bước 1  :Tạo hàm gọi menu trong file function.php ở themes /* * Tạo menu cho theme */ register_nav_menus( [ ‘top-menu’=> __(‘Top Menu’,’themethietkedetu’), ‘primary-menu’=>__(‘Menu Chính’,’themethietkedetu’), ‘bottom-menu’ => __(‘Menu Chân trang’,’themethietkedetu’), ‘slider-menu’ => __(‘Menu Slider’,’themethietkedetu’) ] ); Và […]

Code file function.php

Function.php là 1 file quan trọng nhất trong 1 themes .Nó chứa các đoạn code mà bạn muốn load khi bắt đầu tải web .Hầu như chứa mọi code quan trọng trừ các code giao diện trong website .Ở trong function.php chúng ta có thể thiết lập các mục quan […]