Shippo Api check trạng thái đơn hàng

<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => “https://apix.shippo.vn/my/delivery_order/78867489963”, CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => “”, CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => “GET”, CURLOPT_POSTFIELDS => “”, CURLOPT_HTTPHEADER => array( “Authorization: Bearer api_key” ), )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo “cURL […]

Logstash

Download logtash về :https://artifacts.elastic.co/downloads/logstash/logstash-6.7.0.rpm Sau đó chạy lệnh sudo rpm -ivh logstash-6.7.0.rpm Để logstash khởi động và tắt cùng với vps thì bạn thêm vào lệnh sau : sudo systemctl start logstash.service Khởi động logstash : service logstash start Kiểm tra xem logstash chạy chưa : service logstash status

Mở cổng 3360 cho MariaDB

Chào các bạn nay mình xin giới thiệu các bạn cách mở cổng 3306 Bước 1 : Check CSF Firewall nếu bật thì tắt đi Bước 2 : Mở cổng trên Iptables như sau : iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 3306 -j ACCEPT sau đó dùng lệnh […]

PageCache trong yii2

Bật components ở common\config\main.php ‘cache’ => [ ‘class’ => ‘yii\caching\FileCache’, ],   Bước 2 : Cấu hình ở controller <?php namespace frontend\controllers; use Yii; use yii\web\Controller; /* * author : Nguyễn Anh Hiến * facebook : https://www.facebook.com/hienk8c * email : anhhienbadao@gmail.com */ class PagecacheController extends Controller { public function behaviors() […]

Cài đặt php ml với yii2

Yêu cầu : PHP 7.1 trở lên đa tiến trình càng tốt Cài đặt với lệnh composer composer require php-ai/php-ml Demo test php-ml <?php namespace frontend\controllers; use Phpml\Classification\KNearestNeighbors; use yii\web\Controller; /* * author : Nguyễn Anh Hiến * facebook : https://www.facebook.com/hienk8c * email : anhhienbadao@gmail.com */ class PhpmlController extends Controller […]

Kết nối elastic search với yii2

Cài đặt bằng composer elastic Search với dòng vào file composer.json “yiisoft/yii2-elasticsearch”: “~2.1-dev” Vì mình dùng elasticsearch bản 6.3 nên dùng lệnh trên nếu bạn dùng bản thập hơn thì để 2.0.0 nhé Tiếp theo bạn thêm file common\config\main-local.php phần components ‘elasticsearch’ => [ ‘class’ => ‘yii\elasticsearch\Connection’, ‘nodes’ => [ [‘http_address’ […]

Kết nối mongodb với yii2

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối giữa yii2 và mongodb Yêu cầu cần có  Yêu cầu cài đặt trên server MongoDB PHP Extension phiên bản 1.0.0 trở lên. Yêu cầu phiên bản MongoDB >= 3.0 1 : Cài đặt với composer bằng 2 cách : php composer.phar require […]

Tạo kết nối mongodb,controller ,Crub với công cụ Gii trong yii2

Bước 1 : Kết nối mongodb với yii2 bằng cách vào file : yiiadvanced\common\config\main-local.php <?php return [ ‘components’ => [ ‘db’ => [ ‘class’ => ‘yii\db\Connection’, ‘dsn’ => ‘mysql:host=localhost;dbname=yii2advanced’, ‘username’ => ‘root’, ‘password’ => ”, ‘charset’ => ‘utf8’, ], ‘mongodb’ => [ ‘class’ => ‘\yii\mongodb\Connection’, ‘dsn’ => ‘mongodb://@localhost:27017/mydb1’, ‘options’ => [ […]