PageCache trong yii2

Bật components ở common\config\main.php

Bước 2 : Cấu hình ở controller

File index.php

Video demo

Cài đặt php ml với yii2

Yêu cầu : PHP 7.1 trở lên đa tiến trình càng tốt Cài đặt với lệnh composer

Demo test php-ml

Kết nối elastic search với yii2

Cài đặt bằng composer elastic Search với dòng vào file composer.json

Vì mình dùng elasticsearch bản 6.3 nên dùng lệnh trên nếu bạn dùng bản thập hơn thì để 2.0.0 nhé Tiếp theo bạn thêm file common\config\main-local.php phần components

Tạo file common\models\Elastic.php

File controller :

Kết nối mongodb với yii2

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối giữa yii2 và mongodb Yêu cầu cần có  Yêu cầu cài đặt trên server MongoDB PHP Extension phiên bản 1.0.0 trở lên. Yêu cầu phiên bản MongoDB >= 3.0 1 : Cài đặt với composer bằng 2 cách :

Hoặc thêm […]

Tạo kết nối mongodb,controller ,Crub với công cụ Gii trong yii2

Bước 1 : Kết nối mongodb với yii2 bằng cách vào file : yiiadvanced\common\config\main-local.php

Bước 2 : Kết nối module gii mongodb bằng cách vào file yiiadvanced\common\config\main.php

Bước 3 truy cập :http://localhost/yiiadvanced/frontend/web/giimongo Bắt đầu làm tương tự như gii như video    

Lấy link dữ liệu trong folder driver

Mục đích là lấy link 1 loạt tệp dữ liệu nhằm download hoặc làm việc gì đó tùy bạn Sử dụng api của google để grap link driver Bước 1 : Tạo key google api như trong video dưới đây Bước 2 :Tạo controller có code như sau :

[…]