Python

Cấu hình python trên pycharm

Scrip path : trỏ lên file python

Python interpreter : trỏ đến thư mục chạy file python

About the author

anhhien

Leave a Comment