Cấu hình subdomain nginx cho odoo

Cài đặt nginx cho server  :

sudo apt-get install nginx

Sau đó vào thư mục : /etc/nginx/sites-enabled tạo file odoo.hbsprogram.com.conf

upstream odoo {
 server 127.0.0.1:8069;
}

upstream odoo-chat {
 server 127.0.0.1:8072;
}


server {
  listen 80;
  server_name odoo.hbsprogram.com;

  
  
  access_log /var/log/nginx/odoo.access.log;
  error_log /var/log/nginx/odoo.error.log;

  proxy_read_timeout 720s;
  proxy_connect_timeout 720s;
  proxy_send_timeout 720s;
  proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

  location / {
   proxy_redirect off;
   proxy_pass http://odoo;
  }

  location /longpolling {
    proxy_pass http://odoo-chat;
  }

  location ~* /web/static/ {
    proxy_cache_valid 200 90m;
    proxy_buffering  on;
    expires 864000;
    proxy_pass http://odoo;
 }

 # gzip
 gzip_types text/css text/less text/plain text/xml application/xml application/json application/javascript;
 gzip on;
}

Sau đó chạy lệnh :

service odoo restart
service nginx restart

tắt quyền truy cập trực tiếp vào phiên bản Odoo của mình, hãy mở cấu hình Odoo và thêm hai dòng sau vào cuối tệp:

/etc/odoo.conf

xmlrpc_interface = 127.0.0.1 
netrpc_interface = 127.0.0.1

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*