chỉ cho phép đọc giá sản phẩm READONLY PRICE UNIT

0
239
Chỉ cho phép đọc giá sản phẩm khi lên đơn mua và lên đơn bán .Viết trong xml 
<!--chỉ đọc trường giá trong khi lên đơn ở module mua-->
<record model="ir.ui.view" id="purchase_order_view_inherit">
  <field name="name">purchase.order.view.inherit1123</field>
  <field name="model">purchase.order</field>
  <field name="inherit_id" ref="purchase.purchase_order_form"/>
  <field name="arch" type="xml">
    <xpath expr="/form/sheet/notebook/page/field[@name='order_line']/tree/field[@name='price_unit']" position="replace">
      <field name="price_unit" readonly="1" force_save="1"/>
    </xpath>
  </field>
</record>
<!--chỉ đọc trường giá trong khi lên đơn -->
<record model="ir.ui.view" id="sale_order_view_inherit">
  <field name="name">sale.order.view.inherit1123</field>
  <field name="model">sale.order</field>
  <field name="inherit_id" ref="sale.view_order_form"/>
  <field name="arch" type="xml">
    <xpath expr="/form/sheet/notebook/page/field[@name='order_line']/tree/field[@name='price_unit']" position="replace">
      <field name="price_unit" readonly="1" force_save="1" attrs="{'readonly': [('qty_invoiced', '&gt;', 0)]}"/>
    </xpath>
  </field>
</record>