Lập trình Odoo

chỉ cho phép đọc giá sản phẩm READONLY PRICE UNIT

Chỉ cho phép đọc giá sản phẩm khi lên đơn mua và lên đơn bán .Viết trong xml 
<!--chỉ đọc trường giá trong khi lên đơn ở module mua-->
<record model="ir.ui.view" id="purchase_order_view_inherit">
  <field name="name">purchase.order.view.inherit1123</field>
  <field name="model">purchase.order</field>
  <field name="inherit_id" ref="purchase.purchase_order_form"/>
  <field name="arch" type="xml">
    <xpath expr="/form/sheet/notebook/page/field[@name='order_line']/tree/field[@name='price_unit']" position="replace">
      <field name="price_unit" readonly="1" force_save="1"/>
    </xpath>
  </field>
</record>
<!--chỉ đọc trường giá trong khi lên đơn -->
<record model="ir.ui.view" id="sale_order_view_inherit">
  <field name="name">sale.order.view.inherit1123</field>
  <field name="model">sale.order</field>
  <field name="inherit_id" ref="sale.view_order_form"/>
  <field name="arch" type="xml">
    <xpath expr="/form/sheet/notebook/page/field[@name='order_line']/tree/field[@name='price_unit']" position="replace">
      <field name="price_unit" readonly="1" force_save="1" attrs="{'readonly': [('qty_invoiced', '&gt;', 0)]}"/>
    </xpath>
  </field>
</record>

About the author

anhhien

Leave a Comment