Chỉ hiển thị danh sách khách hàng mà mình chỉnh sửa hoặc tự tạo

0
356
<record id="contacts.action_contacts" model="ir.actions.act_window">
  <field name="name">Liên hệ của tôi</field>
  <field name="type">ir.actions.act_window</field>
  <field name="res_model">res.partner</field>
  <field name="view_type">form</field>
  <field name="global" eval="True"/>
  <field name="view_mode">kanban,tree,form,activity</field>
  <field name="search_view_id" ref="base.view_res_partner_filter"/>
  <field name="domain">['|',('create_uid', '=', uid),('write_uid','=',uid)]</field>
  <field name="help" type="html">
   <p class="o_view_nocontent_smiling_face">
    Create a contact in your address book
   </p><p>
    Odoo helps you to easily track all activities related to a customer.
   </p>
  </field>
</record>

Bạn tạo 1 file xml tên là lienhe_nangcao.xml copy đoạn code trên vào