Python

Class trong python

Đây là demo cơ bản về class trong python mong các bạn xem

class toan():
  a =0
  b =0
  def __init__(self,a=0,b=0):
    self.a = a
    self.b = b
  def tong(self):
    print(self.a +self.b)
  def hieu(self):
    print(self.a -self.b)
  def tich(self):
    print(self.a * self.b)
  def chia(self):
    print(self.a /self.b)
tong2so = toan(10,5).tong()
print(tong2so)

 

About the author

anhhien

Leave a Comment