themes wordpress

Code file function.php

Function.php là 1 file quan trọng nhất trong 1 themes .Nó chứa các đoạn code mà bạn muốn load khi bắt đầu tải web .Hầu như chứa mọi code quan trọng trừ các code giao diện trong website .Ở trong function.php chúng ta có thể thiết lập các mục quan trọng như :

Thiết lập các hằng dữ liệu quan trọng

Khai báo các hằng quan trọng như đường dẫn tĩnh themes đường dẫn thư mục css : get_stylesheet_directory

/**
* Thiết lập các hằng quan trọng
*
**/
define('CORE', get_stylesheet_directory().'/core');
require_once(CORE.'/init.php');

Thiết lập độ rộng tối đa của nội dung

Nhằm xác định độ rộng tối đa hiển thị nội dung bài viết

if(! isset( $content_width))
{
	/*
	 * Nếu biến $content_width chưa có dữ liệu thì gán giá trị cho nó
	 */
	$content_width = 620;
}

Register_sidebar

Có chức năng tạo các sidebar để người dùng kéo thả nội dung vào

/*
 * Tạo sidebar cho theme
 */
$sidebar = array(
		'name' => __('sider bar chính', 'anhhien'),
		'id' => 'main-sidebar',
		'description' => 'sidebar hiển thị menu chính',
		'class' => 'main-sidebar',
		'before_title' => '<h3 class="widgettitle">',
		'after_title' => '</h3>'
);
register_sidebar( $sidebar );

Chèn RSS feeds

Chức năng này sẽ tự chèn RSS feed vào trong head khi render themes ra

/*
* Tự chèn RSS Feed links trong <head>
*/
add_theme_support( 'automatic-feed-links' )

Thiết lập đa ngôn ngữ cho themes

Nhằm tạo file đa ngôn ngữ giúp xử lý đa ngôn ngữ cho themes như thêm tiếng anh hay tiếng nhật

/*
		 * Thiết lập theme có thể dịch được
		 */
		$language_folder = THEME_URL . '/languages';
		load_theme_textdomain( 'hiencode', $language_folder );

Thêm các chức năng hỗ trợ bài viết

Các chức năng hỗ trợ bài viết như thumb ,thẻ tag,backgroud,các định dạng post như : video,images ,link

// chỉnh sửa logo website
		add_theme_support ( 'custom-logo', array (
				'height' => 248,
				'width' => 248,
				'flex-height' => true 
		) );
		
		/*
		 * Thêm chức năng custom background
		 */
		$default_background = array (
				'default-color' => '#b906d8' 
		);
		add_theme_support ( 'custom-background', $default_background );
		
		/*
		 * Thêm chức năng post thumbnail
		 */
		add_theme_support ( 'post-thumbnails' );
		
		/*
		 * Thêm chức năng title-tag để tự thêm <title>
		 */
		add_theme_support ( 'title-tag' );
		
		/*
		 * Thêm chức năng post format
		 */
		add_theme_support ( 'post-formats', array (
				'image',
				'video',
				'gallery',
				'quote',
				'link' 
		) );

Tất cả đều cần được coder vào bên trong file function.php để cho wordpress hiểu được và hỗ trợ tốt nhất

Dưới đây là tất cả đoạn code trong file function.php của mình :

<?php
/**
 * Hien Team
 *
 * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/theme-functions/
 *
 * @package WordPress
 * @subpackage Hien Team
 * @since 1.0
 */
/**
 * Thiết lập các hằng quan trọng
 */
define ( 'CORE', get_stylesheet_directory () . '/core' );
require_once (CORE . '/init.php');

/**
 * @ Thiết lập các chức năng sẽ được theme hỗ trợ
 */
function hien_author_tag() {
	echo "<link rel=\"author\" href=\"https://hbsprogram.com\" />\n";
}
add_action ( 'wp_head', 'hien_author_tag' );


if (! function_exists ( 'themes_setup' )) {
}
if (! function_exists ( 'themes_setup' )) {
	function themes_setup() {
		
		/*
		 * Tạo sidebar cho theme
		 */
		$sidebar = array (
				'name' => __ ( 'sider bar chính', 'anhhien' ),
				'id' => 'main-sidebar',
				'description' => 'sidebar hiển thị menu chính',
				'class' => 'main-sidebar',
				'before_title' => '<h3 class="widgettitle">',
				'after_title' => '</h3>' 
		);
		register_sidebar ( $sidebar );
		
		/*
		 * Tạo sidebar chân trang
		 */
		$sidebar_1 = array (
				'name' => __ ( 'sider chân trang', 'chantrang' ),
				'id' => 'main-sidebar',
				'description' => 'sidebar hiển thị menu chân trang',
				'class' => 'main-sidebar',
				'before_title' => '<h3 class="widgettitle">',
				'after_title' => '</h3>' 
		);
		register_sidebars ( $sidebar_1 );
		
		/*
		 * Tự chèn RSS Feed links trong <head>
		 */
		add_theme_support ( 'automatic-feed-links' );
		
		/*
		 * Thiết lập theme có thể dịch được
		 */
		$language_folder = THEME_URL . '/languages';
		load_theme_textdomain( 'hiencode', $language_folder );
		
		
		// chỉnh sửa logo website
		add_theme_support ( 'custom-logo', array (
				'height' => 248,
				'width' => 248,
				'flex-height' => true 
		) );
		
		/*
		 * Thêm chức năng custom background
		 */
		$default_background = array (
				'default-color' => '#b906d8' 
		);
		add_theme_support ( 'custom-background', $default_background );
		
		/*
		 * Thêm chức năng post thumbnail
		 */
		add_theme_support ( 'post-thumbnails' );
		
		/*
		 * Thêm chức năng title-tag để tự thêm <title>
		 */
		add_theme_support ( 'title-tag' );
		
		/*
		 * Thêm chức năng post format
		 */
		add_theme_support ( 'post-formats', array (
				'image',
				'video',
				'gallery',
				'quote',
				'link' 
		) );
	}
	add_action ( 'init', 'themes_setup' );
}

 

About the author

anhhien

Leave a Comment