dev

Code xuất tất cả khách hàng

Xin chào các bạn nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các xuất tất cả khách hàng ra file excel

Trong phần themes : thêm dòng xuất Xuất toàn bộ khách hàng ở trong view để người dùng có thể xuất

<li>
              <a href="#" id="excel_all" data-action="export_all">
                <i class="fa fa-file-excel-o"></i> Xuất toàn bộ khách hàng
              </a>
            </li>

Tiếp đó là phần js để khi click vào link xuất toàn bộ khách hàng

<script>
             $('body').on('click', '#excel_all', function(e) {
                e.preventDefault();
                $('#form_action').val($(this).attr('data-action'));
                $('#action-form-submit').trigger('click');
              });
              
</script>

Ok vậy là xong đến bây giờ xử lý phần controller :

if ($this->input->post('form_action') == 'export_all') {

          $this->load->library('excel');
          $this->excel->setActiveSheetIndex(0);
          $this->excel->getActiveSheet()->setTitle(lang('customer'));
          $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('A1', lang('company'));
          $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('B1', lang('name'));
          $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('C1', lang('email'));
          $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('D1', lang('phone'));
          $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('E1', lang('address'));
          $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('F1', lang('city'));
          $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('G1', lang('state'));
          $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('H1', lang('postal_code'));
          $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('I1', lang('country'));
          $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('J1', lang('vat_no'));
          $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('K1', lang('deposit_amount'));
          $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('L1', lang('ccf1'));
          $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('M1', lang('ccf2'));
          $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('N1', lang('ccf3'));
          $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('O1', lang('ccf4'));
          $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('P1', lang('ccf5'));
          $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('Q1', lang('ccf6'));

          $row = 2;
          $all_user = $this->site->getAllCompanies('customer');
          foreach ($all_user as $customer) {
            
            $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('A' . $row, $customer->company);
            $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('B' . $row, $customer->name);
            $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('C' . $row, $customer->email);
            $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('D' . $row, $customer->phone);
            $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('E' . $row, $customer->address);
            $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('F' . $row, $customer->city);
            $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('G' . $row, $customer->state);
            $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('H' . $row, $customer->postal_code);
            $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('I' . $row, $customer->country);
            $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('J' . $row, $customer->vat_no);
            $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('K' . $row, $customer->deposit_amount);
            $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('L' . $row, $customer->cf1);
            $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('M' . $row, $customer->cf2);
            $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('N' . $row, $customer->cf3);
            $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('O' . $row, $customer->cf4);
            $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('P' . $row, $customer->cf5);
            $this->excel->getActiveSheet()->SetCellValue('Q' . $row, $customer->cf6);
            $row++;
          }

          $this->excel->getActiveSheet()->getColumnDimension('A')->setWidth(20);
          $this->excel->getActiveSheet()->getColumnDimension('B')->setWidth(20);
          $this->excel->getActiveSheet()->getColumnDimension('C')->setWidth(20);
          $this->excel->getDefaultStyle()->getAlignment()->setVertical(PHPExcel_Style_Alignment::VERTICAL_CENTER);
          $filename = 'customers_all_' . date('Y_m_d_H_i_s');
          $this->load->helper('excel');
          create_excel($this->excel, $filename);
        }

Phần model chúng ta sử dụng lại function ở Site :

public function getAllCompanies($group_name) {
    $q = $this->db->get_where('companies', array('group_name' => $group_name));
    if ($q->num_rows() > 0) {
      foreach (($q->result()) as $row) {
        $data[] = $row;
      }
      return $data;
    }
    return FALSE;
  }

 

About the author

anhhien