Vps

Crontab trong linux và 1 ví dụ về cách sử dụng crontab trong linux

Crontab là 1 tiện ích mà mình thích nhất đối với linux .Nào là auto backup,auto restart mysql khi nó lên quá cao, Đơn giản hơn là làm làm cái auto update các phần mềm về máy .

1 số lệnh thường dùng trong crontab

Dưới đây là 1 số lênh thường dùng khi dùng crontab

sudo crontab -e: tạo hoặc chỉnh sửa file crontab 
sudo crontab -l: hiển thị file crontab 
sudo crontab -r: xóa file crontab

Ở đây mình dùng ubuntu .Để có thể sửa crontab bạn cần phải biết cách sử dụng vim trong linux để sửa nhé

2. Cấu trúc của 1 crontab

Đầu tiên bạn chạy lệnh :crontab -e để sửa file crontab .Sau đó thêm vào dòng cuối cùng file đoạn mã như sau

Đây là giá trị dòng lệnh chạy crontab

*   *   *   *   *   câu lệnh thực thi
-   -   -   -   -
|   |   |   |   |
|   |   |   |   +----- ngày trong tuần (Giá trị từ 0 - 6) (Sunday=0)
|   |   |   +------- tháng(1 - 12)
|   |   +--------- ngày trong tháng (1 - 31)
|   +----------- giờ (0 - 23)
+------------- phút (0 - 59)

Nếu bạn nào dùng vesta cpanel thì dùng crontab cực kì đơn giản bạn chỉ cần ấn chữ generate là xong luôn

crontab_vestacp

Đơn giản quá trời luôn

3 Ví dụ thực tế với 1 file php :

Yêu cầu : vps hoặc server ko disable hàm exec

File 1.php đặt ở mục admin trong home có cấu tạo như sau :

<?php exec( 'touch /home/admin/test'.time().'.txt');?>

Đơn giản là sau 1 khoảng thời gian sẽ tạo ra 1 file tên là test(thời_gian).php

Ok giờ đến phần thêm file 1.php vào crontab .Vào terminal gõ dòng lệnh sau :crontab -e

để thêm vào cuối như sau

* * * * * php /home/admin/1.php

crontab_terminal

Ở đây mình để mỗi phút sẽ tạo 1 file nên sẽ như sau :

* * * * * php /home/admin/1.php

Vậy là xong ok rồi đó cả nhà .Chúng ta đã tạo thành công 1 crontab đơn giản với php

About the author

anhhien

Leave a Comment