Python

Cú pháp trong python phần 1

Trong phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu các phần sau

 • Biến số
 • Toán tử và toán tử logic
 • Cấu trúc điều khiển if
 • For … In
 • Cấu trúc điều khiển while

Biến số

Khai báo biến số bằng 1 lệnh gán .Khác với php dùng dấu $ phía trước thì python chả cần gì

a = 1

Bạn có thể gán nhiều loại giá trị cho hoặc số hoặc chuỗi cho 1 biến

print('Xin chao cac ban')
a =1 
print "gia tri la ",a
a ='Hello world'
print "chuoi vua nhap la : ",a
a = [1,2,3]
print "gia tri la ",a[1]

Toán tử số học

Toán tử số học gồm 1 số phép toán phổ thông như

 • Phép công : +
 • Phép trừ : –
 • Phép nhân : *
 • Phép chia :/
 • Phép chia lấy số dư : %

Code file python demo là :

a = 10
b = 12
c = a + b
print 'tong 2 so la ',c
c = a -b
print 'hieu 2 so la ',c
c = a*b
print 'tich 2 so la ',c
c = b/a
print 'ket qua cua phep chia la ',c
c = b%a
print 'so du cua phep chia la',c

 

Toán tử logic

1 số phép so sánh thông thường

 • lớn hơn :<
 • nhỏ hơn : >
 • lớn hơn hoặc bằng : >=
 • nhỏ hơn hoặc bằng : <=
 • bằng : ==
 • khác : !=
 • đảo giá trị : not
 • phép and
 • phép or
 • Toán tử kiểm tra trong 1 tập hợp : in
 • Toán tử kiểm tra 1 phần tử trong 1 tập tin : not in

Code file python demo

print ('Mot so phep so sanh thong thuong')
a = 12
b = 16 
c = 10
if (a > b) :
	print (a,'lon hon ',b)
else :
	print (a,'nho hon',b)
if ((a >b) and (c >b)):
	print('phep logic ')
else :
	print ('1 trong 2 phep toan sai')

Python còn hỗ trợ so sánh kép

Cấu trúc điều khiển if

Python hỗ trợ cấu trúc điều khiển if so sánh các biến với nhau

Cấu trúc

if (điều kiện ):

code  xử lý nếu điều kiện  đúng

elseif (điều kiện) :

code xử lý nếu điều kiện đúng

else :

code xử lý nếu tất cả điều kiện đều sai

Cấu trúc For … In

print ('Demo for ... in')
dayso =[1,2,3,4,5,6,6]
for so in dayso :
	print 'cac so trong day so lan luot la ',so

While

print ('so sanh while')
count = 10
while (count <15) :
	print 'So tiep theo la',count
	count =count +1
print ('Good bye !')

 

About the author

anhhien

Leave a Comment