Lập trình Odoo

Custom Search trong odoo khi viết 1 app

Tìm kiếm phần đầu của mỗi ứng dụng giúp ta xử lý đơn giản khi tìm kiếm 1 bảng ghi mà chúng ta cần .Dưới đây là file search.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
  <data>
    <record id="app1_search_view" model="ir.ui.view">
     <field name="name">app1.search.view</field>
     <field name="model">app1.sanpham</field>
      <field name="arch" type="xml">
        <search string="Tìm kiếm">
          <field name="name_seq"/>
          <field name="name"/>
          <filter string="My Product" name="my_product" domain="[('create_uid', '=', uid)]"/>
          <group expand="1" string="Group By">
                  <filter string="Giá" name="price_number" context="{'group_by':'price_number'}"/>
          </group>
      </search>
     </field>
    </record>


  </data>
</odoo>

Đoạn <field name="name_seq"/> giúp ta tìm kiếm ghi gõ tên lên chỗ tìm kiếm 
Bộ lọc theo người tạo thời gian hay gì đó
Và nhóm lại theo từng group

Nếu lỗi :AssertionError: Fields in 'groupby' must be regular database-persisted fields (no function or related fields), or function fields with store=True
thì chỉ cần
price_number = fields.Selection([('cao', 'Cao'), ('thap', 'Thấp'), ('trungbinh', 'Trung Bình')], string='Mức giá', compute = 'set_group_price',store=True)

 

About the author

anhhien

Leave a Comment