Auto tính khách hàng thân thiết

Bước 1 : Do hệ thống có nhiều người bị trùng nên sẽ chạy hàm này trong controller để gộp các sdt và khách hàng lại với nhau : function Gopsdt() { $data = $this->companies_model->getAllCompanyCustomer(); foreach ($data as $row) { foreach ($data as $row1) { if ($row->phone == $row1->phone ) […]

Show thông tin các sản phẩm mà 1 người đã mua

Trong models : Sales_models  thêm 1 function public function getAllSaleByCompanyID($id) { $this->db->select(‘sales.date,sale_items.product_name ,sale_items.quantity,sale_items.product_unit_code,product_variants.name’) ->join(‘sale_items’,’sales.id = sale_items.sale_id’,’left’) ->join(‘product_variants’,’sale_items.option_id = product_variants.id’,’left’) ->order_by(‘sales.date’, ‘DESC’) ->where(‘sales.customer_id’,$id); $q = $this->db->get(‘sales’,10); if ($q->num_rows() > 0) { foreach (($q->result()) as $row) { $data[] = $row; } return $data; } } Trong Controllers : Customers thêm vào function […]

Ẩn nút thêm người dùng khi chưa tìm kiếm kiểm tra

trong sale.js  cần chỉnh 2 thêm vào document.getElementById(“customers-add”).style.display = ‘none’; và document.getElementById(“customers-add”).style.display = ‘block’;   chỗ : function nsCustomer() { $(‘#slcustomer’).select2({ minimumInputLength: 1, ajax: { url: site.base_url + “customers/suggestions”, dataType: ‘json’, quietMillis: 15, data: function (term, page) { return { term: term, limit: 10 }; }, results: function (data, page) […]

Thêm phần shipping vào chỗ LỢI NHUẬN/CHI PHÍ HÔM NAY

Trong Reports_model : public function getShipping($date, $warehouse_id = NULL, $year = NULL, $month = NULL) { $sdate = $date.’ 00:00:00′; $edate = $date.’ 23:59:59′; $this->db->select(‘SUM( COALESCE( shipping, 0 ) ) AS shipping’, FALSE); if ($date) { $this->db->where(‘date >=’, $sdate)->where(‘date <=’, $edate); } elseif ($month) { $this->load->helper(‘date’); $last_day = days_in_month($month, $year); […]

Lấy 10 sản phẩm bán cho khách hàng gần nhất

Xin chào các bạn hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn cách lấy 10 sản phaamr được bán gần đây nhất cho khách hàng Trong sale_model : public function getAllSaleByCompanyID($id) { $this->db->select(‘sales.date,sale_items.product_name ,sale_items.quantity,sale_items.product_unit_code,product_variants.name’) ->join(‘sale_items’,’sales.id = sale_items.sale_id’,’left’) ->join(‘product_variants’,’sale_items.option_id = product_variants.id’,’left’) ->order_by(‘sales.date’, ‘DESC’) ->where(‘sales.customer_id’,$id); $q = $this->db->get(‘sales’,10); if ($q->num_rows() > […]

Update số điện thoại 11 số về 10 số bằng php

Trong controller : public function Update11to10() { $data = $this->companies_model->Update11to10(); var_dump($data); } Trong models public function Update11to10() { $this->db->select(‘*’); $this->db->from(‘companies’); $q =$this->db->get(); if ($q->num_rows() > 0) { foreach (($q->result()) as $row) { $phone = $row->phone; $phone = trim($phone); $phone = preg_replace(‘/[^0-9]/’, ”, $phone); // xóa đầu 84 thành số 0 […]

Thêm nút thêm khách hàng khi tìm kiếm

Trong sale.js ở \themes\default\admin\assets\js $(document).ready(function (e) { $(‘body a, body button’).attr(‘tabindex’, -1); check_add_item_val(); if (site.settings.set_focus != 1) { $(‘#add_item’).focus(); } var $customer = $(‘#slcustomer’); $customer.change(function (e) { localStorage.setItem(‘slcustomer’, $(this).val()); //$(‘#slcustomer_id’).val($(this).val()); }); if (slcustomer = localStorage.getItem(‘slcustomer’)) { $customer.val(slcustomer).select2({ minimumInputLength: 1, data: [], initSelection: function (element, callback) { $.ajax({ type: “get”, async: […]