Friday, May 29, 2020
1 SQL Bước đầu ở đây xác định kho hàng còn thiếu trường người quản lý,tỉnh, quận .Vào trong mysql thêm các trường sau vào : ALTER TABLE `sma_warehouses` ADD `nguoiquanly` VARCHAR(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL COMMENT 'tên người...
Xin chào các bạn .Có khi nào bạn gặp phải trường hợp cần hiển thi dữ liệu bán hàng cho nhân viên sale xem dữ liệu bán hàng thường trừ việc báo cáo doanh thu hàng tháng thì việc...
Vào reporstmodel function getDailySales $myQuery = "SELECT DATE_FORMAT( date, '%e' ) AS date, SUM( COALESCE( product_tax, 0 ) ) AS tax1, SUM( COALESCE( order_tax, 0 ) ) AS tax2, SUM( COALESCE( grand_total, 0 ) ) AS total, SUM( COALESCE(...

Sửa crm huy

số người trong gia đình :mysql : ALTER TABLE `sma_companies` ADD `number_family` INT(3) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'số người trong gia đình' AFTER `sex`;
thêm vào css :tfoot{ display: table-header-group; }
Bước 1 : Do hệ thống có nhiều người bị trùng nên sẽ chạy hàm này trong controller để gộp các sdt và khách hàng lại với nhau : function Gopsdt() { $data = $this->companies_model->getAllCompanyCustomer(); ...
Trong models : Sales_models  thêm 1 function public function getAllSaleByCompanyID($id) { $this->db->select('sales.date,sale_items.product_name ,sale_items.quantity,sale_items.product_unit_code,product_variants.name') ->join('sale_items','sales.id = sale_items.sale_id','left') ->join('product_variants','sale_items.option_id = product_variants.id','left') ...
trong sale.js  cần chỉnh 2 thêm vào document.getElementById("customers-add").style.display = 'none'; và document.getElementById("customers-add").style.display = 'block';  chỗ : function nsCustomer() { $('#slcustomer').select2({ minimumInputLength: 1, ajax: { ...
Trong Reports_model : public function getShipping($date, $warehouse_id = NULL, $year = NULL, $month = NULL) { $sdate = $date.' 00:00:00'; $edate = $date.'...