dev

Dùng giao hàng tiết kiệm cho hệ thống quản trị

1 SQL

Bước đầu ở đây xác định kho hàng còn thiếu trường người quản lý,tỉnh, quận .Vào trong mysql thêm các trường sau vào :

ALTER TABLE `sma_warehouses` ADD `nguoiquanly` VARCHAR(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL COMMENT 'tên người quản lý' AFTER `price_group_id`, ADD `tinh` VARCHAR(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL COMMENT 'tỉnh ' AFTER `nguoiquanly`, ADD `huyen` VARCHAR(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL COMMENT 'huyên' AFTER `tinh`;

2 Php

Trong mục views của phần settings chỉnh sửa 2 phần add_warehouse.php và edit_warehouse.php

<?php defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'); ?>
<div class="modal-dialog">
  <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true"><i class="fa fa-2x">&times;</i>
      </button>
      <h4 class="modal-title" id="myModalLabel"><?php echo lang('add_warehouse'); ?></h4>
    </div>
    <?php $attrib = array('data-toggle' => 'validator', 'role' => 'form');
    echo admin_form_open_multipart("system_settings/add_warehouse", $attrib); ?>
    <div class="modal-body">
      <p><?= lang('enter_info'); ?></p>

      <div class="form-group">
        <label class="control-label" for="code"><?php echo $this->lang->line("code"); ?></label>
        <?php echo form_input('code', '', 'class="form-control" id="code" required="required"'); ?>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label class="control-label" for="name"><?php echo $this->lang->line("name"); ?></label>
        <?php echo form_input('name', '', 'class="form-control" id="name" required="required"'); ?>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label class="control-label" for="price_group"><?php echo $this->lang->line("price_group"); ?></label>
        <?php
        $pgs[''] = lang('select').' '.lang('price_group');
        foreach ($price_groups as $price_group) {
          $pgs[$price_group->id] = $price_group->name;
        }
        echo form_dropdown('price_group', $pgs, $Settings->price_group, 'class="form-control tip select" id="price_group" style="width:100%;"');
        ?>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label class="control-label" for="email"><?php echo $this->lang->line("Người quản lý"); ?></label>
        <?php echo form_input('nguoiquanly', '', 'class="form-control" id="nguoiquanly"'); ?>
      </div>
      
      <div class="form-group">
        <label class="control-label" for="phone"><?php echo $this->lang->line("phone"); ?></label>
        <?php echo form_input('phone', '', 'class="form-control" id="phone"'); ?>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label class="control-label" for="email"><?php echo $this->lang->line("email"); ?></label>
        <?php echo form_input('email', '', 'class="form-control" id="email"'); ?>
      </div>
      

      <div class="form-group">
        <label for="tinh">Tỉnh </label>            
        <input type="text" name="tinh" value="" class="form-control" id="tinh">
      </div>

      <div class="form-group">
        <label for="tinh">Quận Huyện,Thành Phố </label>            
        <input type="text" name="huyen" value="" class="form-control" id="huyen">
      </div>
      
      <div class="form-group">
        <label class="control-label" for="address"><?php echo $this->lang->line("Địa chỉ chi tiết"); ?></label>
        <?php echo form_input('address', '', 'class="form-control" id="address" required="required"'); ?>
      </div>
      <div class="form-group">
        <?= lang("warehouse_map", "image") ?>
        <input id="image" type="file" data-browse-label="<?= lang('browse'); ?>" name="userfile" data-show-upload="false" data-show-preview="false"
            class="form-control file">
      </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
      <?php echo form_submit('add_warehouse', lang('add_warehouse'), 'class="btn btn-primary"'); ?>
    </div>
  </div>
  <?php echo form_close(); ?>
</div>
<script type="text/javascript" src="<?= $assets ?>js/custom.js"></script>
<?= $modal_js ?>
<?php defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'); ?>
<div class="modal-dialog">
  <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true"><i class="fa fa-2x">&times;</i>
      </button>
      <h4 class="modal-title" id="myModalLabel"><?php echo lang('edit_warehouse'); ?></h4>
    </div>
    <?php $attrib = array('data-toggle' => 'validator', 'role' => 'form');
    echo admin_form_open_multipart("system_settings/edit_warehouse/" . $id, $attrib); ?>
    <div class="modal-body">
      <p><?= lang('enter_info'); ?></p>

      <div class="form-group">
        <label class="control-label" for="code"><?php echo $this->lang->line("code"); ?></label>
        <?php echo form_input('code', $warehouse->code, 'class="form-control" id="code" required="required"'); ?>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label class="control-label" for="name"><?php echo $this->lang->line("name"); ?></label>
        <?php echo form_input('name', $warehouse->name, 'class="form-control" id="name" required="required"'); ?>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label class="control-label" for="price_group"><?php echo $this->lang->line("price_group"); ?></label>
        <?php
        $pgs[''] = lang('select').' '.lang('price_group');
        foreach ($price_groups as $price_group) {
          $pgs[$price_group->id] = $price_group->name;
        }
        echo form_dropdown('price_group', $pgs, $warehouse->price_group_id, 'class="form-control tip select" id="price_group" style="width:100%;"');
        ?>
      </div>
      
      <div class="form-group">
        <label class="control-label" for="nguoiquanly"><?php echo $this->lang->line("Người quản lý"); ?></label>
        <?php echo form_input('nguoiquanly', $warehouse->nguoiquanly, 'class="form-control" id="nguoiquanly"'); ?>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label class="control-label" for="phone"><?php echo $this->lang->line("phone"); ?></label>
        <?php echo form_input('phone', $warehouse->phone, 'class="form-control" id="phone"'); ?>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label class="control-label" for="email"><?php echo $this->lang->line("email"); ?></label>
        <?php echo form_input('email', $warehouse->email, 'class="form-control" id="email"'); ?>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label class="control-label" for="address"><?php echo $this->lang->line("Tỉnh"); ?></label>
        <?php echo form_input('tinh', $warehouse->tinh, 'class="form-control" id="tinh" required="required"'); ?>
      </div>
       <div class="form-group">
        <label class="control-label" for="address"><?php echo $this->lang->line("Quận Huyện,Thành Phố"); ?></label>
        <?php echo form_input('huyen', $warehouse->huyen, 'class="form-control" id="huyen" required="required"'); ?>
      </div>
      
      <div class="form-group">
        <label class="control-label" for="address"><?php echo $this->lang->line("address"); ?></label>
        <?php echo form_input('address', $warehouse->address, 'class="form-control" id="address" required="required"'); ?>
      </div>
      <div class="form-group">
        <?= lang("warehouse_map", "image") ?>
        <input id="image" type="file" data-browse-label="<?= lang('browse'); ?>" name="userfile" data-show-upload="false" data-show-preview="false"
            class="form-control file">
      </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
      <?php echo form_submit('edit_warehouse', lang('edit_warehouse'), 'class="btn btn-primary"'); ?>
    </div>
  </div>
  <?php echo form_close(); ?>
</div>
<script type="text/javascript" src="<?= $assets ?>js/custom.js"></script>
<?= $modal_js ?>

Trong mục controller :

function add_warehouse()
 {
   $this->load->helper('security');
   $this->form_validation->set_rules('code', lang("code"), 'trim|is_unique[warehouses.code]|required');
   $this->form_validation->set_rules('name', lang("name"), 'required');
   $this->form_validation->set_rules('address', lang("address"), 'required');
   $this->form_validation->set_rules('userfile', lang("map_image"), 'xss_clean');

   if ($this->form_validation->run() == true) {
     if ($_FILES['userfile']['size'] > 0) {

       $this->load->library('upload');

       $config['upload_path'] = 'assets/uploads/';
       $config['allowed_types'] = 'gif|jpg|png|jpeg';
       $config['max_size'] = $this->allowed_file_size;
       $config['max_width'] = '2000';
       $config['max_height'] = '2000';
       $config['overwrite'] = FALSE;
       $config['encrypt_name'] = TRUE;
       $config['max_filename'] = 25;
       $this->upload->initialize($config);

       if (!$this->upload->do_upload()) {
         $error = $this->upload->display_errors();
         $this->session->set_flashdata('message', $error);
         admin_redirect("system_settings/warehouses");
       }

       $map = $this->upload->file_name;

       $this->load->helper('file');
       $this->load->library('image_lib');
       $config['image_library'] = 'gd2';
       $config['source_image'] = 'assets/uploads/' . $map;
       $config['new_image'] = 'assets/uploads/thumbs/' . $map;
       $config['maintain_ratio'] = TRUE;
       $config['width'] = 76;
       $config['height'] = 76;

       $this->image_lib->clear();
       $this->image_lib->initialize($config);

       if (!$this->image_lib->resize()) {
         echo $this->image_lib->display_errors();
       }
     } else {
       $map = NULL;
     }
     $data = array('code' => $this->input->post('code'),
       'name' => $this->input->post('name'),
       'nguoiquanly' => $this->input->post('nguoiquanly'),
       'phone' => $this->input->post('phone'),
       'email' => $this->input->post('email'),
       'tinh' => $this->input->post('tinh'),
       'huyen' => $this->input->post('huyen'),
       'address' => $this->input->post('address'),
       'price_group_id' => $this->input->post('price_group'),
       'map' => $map,
     );
   } elseif ($this->input->post('add_warehouse')) {
     $this->session->set_flashdata('error', validation_errors());
     admin_redirect("system_settings/warehouses");
   }

   if ($this->form_validation->run() == true && $this->settings_model->addWarehouse($data)) {
     $this->session->set_flashdata('message', lang("warehouse_added"));
     admin_redirect("system_settings/warehouses");
   } else {
     $this->data['error'] = (validation_errors() ? validation_errors() : $this->session->flashdata('error'));
     $this->data['price_groups'] = $this->settings_model->getAllPriceGroups();
     $this->data['modal_js'] = $this->site->modal_js();
     $this->load->view($this->theme . 'settings/add_warehouse', $this->data);
   }
 }

 function edit_warehouse($id = NULL)
 {
   $this->load->helper('security');
   $this->form_validation->set_rules('code', lang("code"), 'trim|required');
   $wh_details = $this->settings_model->getWarehouseByID($id);
   if ($this->input->post('code') != $wh_details->code) {
     $this->form_validation->set_rules('code', lang("code"), 'required|is_unique[warehouses.code]');
   }
   $this->form_validation->set_rules('address', lang("address"), 'required');
   $this->form_validation->set_rules('map', lang("map_image"), 'xss_clean');

   if ($this->form_validation->run() == true) {
     $data = array('code' => $this->input->post('code'),
       'name' => $this->input->post('name'),
       'nguoiquanly' => $this->input->post('nguoiquanly'),
       'phone' => $this->input->post('phone'),
       'email' => $this->input->post('email'),
       'tinh' => $this->input->post('tinh'),
       'huyen' => $this->input->post('huyen'),
       'address' => $this->input->post('address'),
       'price_group_id' => $this->input->post('price_group'),
     );

     if ($_FILES['userfile']['size'] > 0) {

       $this->load->library('upload');

       $config['upload_path'] = 'assets/uploads/';
       $config['allowed_types'] = 'gif|jpg|png|jpeg';
       $config['max_size'] = $this->allowed_file_size;
       $config['max_width'] = '2000';
       $config['max_height'] = '2000';
       $config['overwrite'] = FALSE;
       $config['encrypt_name'] = TRUE;
       $config['max_filename'] = 25;
       $this->upload->initialize($config);

       if (!$this->upload->do_upload()) {
         $error = $this->upload->display_errors();
         $this->session->set_flashdata('message', $error);
         admin_redirect("system_settings/warehouses");
       }

       $data['map'] = $this->upload->file_name;

       $this->load->helper('file');
       $this->load->library('image_lib');
       $config['image_library'] = 'gd2';
       $config['source_image'] = 'assets/uploads/' . $data['map'];
       $config['new_image'] = 'assets/uploads/thumbs/' . $data['map'];
       $config['maintain_ratio'] = TRUE;
       $config['width'] = 76;
       $config['height'] = 76;

       $this->image_lib->clear();
       $this->image_lib->initialize($config);

       if (!$this->image_lib->resize()) {
         echo $this->image_lib->display_errors();
       }
     }
   } elseif ($this->input->post('edit_warehouse')) {
     $this->session->set_flashdata('error', validation_errors());
     admin_redirect("system_settings/warehouses");
   }

   if ($this->form_validation->run() == true && $this->settings_model->updateWarehouse($id, $data)) { //check to see if we are updateing the customer
     $this->session->set_flashdata('message', lang("warehouse_updated"));
     admin_redirect("system_settings/warehouses");
   } else {
     $this->data['error'] = (validation_errors() ? validation_errors() : $this->session->flashdata('error'));

     $this->data['warehouse'] = $this->settings_model->getWarehouseByID($id);
     $this->data['price_groups'] = $this->settings_model->getAllPriceGroups();
     $this->data['id'] = $id;
     $this->data['modal_js'] = $this->site->modal_js();
     $this->load->view($this->theme . 'settings/edit_warehouse', $this->data);
   }
 }

Trong phần Sale Controller :

 public function add_delivery($id = null) {
    $this->sma->checkPermissions();
    $sale = $this->sales_model->getInvoiceByID($id);
    if ($this->input->get('id')) {
      $id = $this->input->get('id');
    }
    if ($sale->sale_status != 'completed') {
      $this->session->set_flashdata('error', lang('status_is_x_completed'));
      $this->sma->md();
    }
  
    if ($delivery = $this->sales_model->getDeliveryBySaleID($id)) {
       
      $this->edit_delivery($delivery->id);
    } else {
      if ($this->input->post('add_delivery')) {
        if ($this->Owner || $this->Admin) {
          $date = $this->sma->fld(trim($this->input->post('date')));
        } else {
          $date = date('Y-m-d H:i:s');
        }
        // giao hàng tiết kiệm 	
        $token = $this->Settings->apightk;
        // get key ghtk
        $sale_reference_no = $this->input->post('sale_reference_no');
        $grand_total = $this->input->post('grand_total');
        $sotienthanhtoantruoc = $this->input->post('sotienthanhtoantruoc');
        $sotiencanlay = $grand_total - $sotienthanhtoantruoc;
        $tensp = $this->input->post('tensp');
        $name = $this->input->post('customer');
        $phone = $this->input->post('phone');
        $tinh = $this->input->post('tinh');
        $huyen = $this->input->post('huyen');
        $address = $this->input->post('address');
        $note = $this->sma->clear_tags($this->input->post('note'));
        $cannang = $this->input->post('cannang');
        $giaoquavanchuyen = (int) $this->input->post('giaoquavanchuyen');
        $is_freeship = (int) $this->input->post('is_freeship');
        // get thông tin kho hàng để cho sang quản trị 
        $warehouse_id1 = (int) $this->session->userdata('warehouse_id');
        if ($warehouse_id1 == 0) {
          // mặc định kho trung liêt
          $warehouse_id1 = 6;
        }
        $data_khohang = $this->site->getWarehouseByID($warehouse_id1);
        $nguoiquanly = (string) $data_khohang->nguoiquanly;
        $phone_ql = (string) $data_khohang->phone;
        $tinh_ql = (string) $data_khohang->tinh;
        $huyen_ql = (string) $data_khohang->huyen;
        $address_ql = (string) $data_khohang->address;
if ($giaoquavanchuyen == 1){
        $order = <<<HTTP_BODY
{
  "products": [{
    "name": "$tensp",
    "weight": $cannang,
    "quantity": 1
  }],
  "order": {
    "id": "$sale_reference_no",
    "pick_name": "$nguoiquanly",
    "pick_address": "$address_ql",
    "pick_province": "$tinh_ql",
    "pick_district": "$huyen_ql",
    "pick_tel": "$phone_ql",
    "tel": "$phone",
    "name": "$name",
    "address": "$address",
    "province": "$tinh",
    "district": "$huyen",
    "is_freeship": "$is_freeship",
    "pick_money": $sotiencanlay,
    "note": "$note",
    "value": $sotiencanlay,
    "transport": "fly"
  }
}
HTTP_BODY;
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://services.giaohangtietkiem.vn/services/shipment/order",
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
  CURLOPT_POSTFIELDS => $order,
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "Content-Type: application/json",
    "Token: $token",
    "Content-Length: " . strlen($order),
  ),
));
      $response = curl_exec($curl);
      curl_close($curl);
      $data_reponser = json_decode($response);
      // check trường hợp lỗi khi lên đơn nếu sai 
      if (!$data_reponser->success)
      {
        $loi = $data_reponser->message;
        $this->session->set_flashdata('message', $loi .' . Vui lòng báo với admin hoặc gọi số 0838105009 và gửi đoạn lỗi này cho admin');
        admin_redirect("sales/deliveries");
      }
      
      $info_order = $data_reponser->order;
      // mã đơn hàng $info_order->label;
            $id_donhang = '';
      $id_donhang= substr($info_order->label,-9,9);
      $fee =(int)$info_order->fee;
      $shipping = $fee;
      $do_reference_no = $id_donhang;
      //$this->db->update('deliveries', array('do_reference_no' => $do_reference_no), array('sale_id' => $id));
      $this->db->update('sales', array('shipping' => $shipping), array('id' => $id));
}
      
      $this->form_validation->set_rules('sale_reference_no', lang("sale_reference_no"), 'required');
      $this->form_validation->set_rules('customer', lang("customer"), 'required');
      $this->form_validation->set_rules('address', lang("address"), 'required');
      $dlDetails = array(
          'date' => $date,
          'sale_id' => $this->input->post('sale_id'),
          //'do_reference_no' => $this->input->post('do_reference_no') ? $this->input->post('do_reference_no') : $this->site->getReference('do'),
          'do_reference_no' => $do_reference_no != '' ? $do_reference_no : $this->site->getReference('do'),
          'sale_reference_no' => $this->input->post('sale_reference_no'),
          'customer' => $this->input->post('customer'),
          'address' => $this->input->post('address'),
          'status' => $this->input->post('status'),
          'delivered_by' => $this->input->post('delivered_by'),
          'received_by' => $this->input->post('received_by'),
          'note' => $this->sma->clear_tags($this->input->post('note')),
          'created_by' => $this->session->userdata('user_id'),
        );
        if ($_FILES['document']['size'] > 0) {
          $this->load->library('upload');
          $config['upload_path'] = $this->digital_upload_path;
          $config['allowed_types'] = $this->digital_file_types;
          $config['max_size'] = $this->allowed_file_size;
          $config['overwrite'] = false;
          $config['encrypt_name'] = true;
          $this->upload->initialize($config);
          if (!$this->upload->do_upload('document')) {
            $error = $this->upload->display_errors();
            $this->session->set_flashdata('error', $error);
            redirect($_SERVER["HTTP_REFERER"]);
          }
          $photo = $this->upload->file_name;
          $data['attachment'] = $photo;
        }
      } elseif ($this->input->post('add_delivery')) {
        $this->session->set_flashdata('error', validation_errors());
        redirect($_SERVER["HTTP_REFERER"]);
      }
      if ($this->form_validation->run() == true && $this->sales_model->addDelivery($dlDetails)) {
        
        $this->session->set_flashdata('message', lang("delivery_added"));
        admin_redirect("sales/deliveries");
      } else {
        
        $this->data['error'] = (validation_errors() ? validation_errors() : $this->session->flashdata('error'));
        $this->data['customer'] = $this->site->getCompanyByID($sale->customer_id);
        $this->data['address'] = $this->site->getAddressByID($sale->address_id);
        $this->data['inv'] = $sale;
        // chuyển id vận chuyển sang giao nhận
        $this->data['do_reference_no'] = $sale->id_vanchuyen; //$this->site->getReference('do');
        $this->data['modal_js'] = $this->site->modal_js();
        //$this->page_construct('sales/add_delivery', $this->data);
    $this->load->view($this->theme . 'sales/add_delivery', $this->data);
      }
    }
  }

Trong phần view add_delivery.php

<?php defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'); ?>

<div class="modal-dialog modal-lg">
  <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true"><i class="fa fa-2x">&times;</i>
      </button>
      <h4 class="modal-title" id="myModalLabel"><?php echo lang('add_delivery'); ?></h4>
    </div>
    <?php $attrib = array('data-toggle' => 'validator', 'role' => 'form');
    echo admin_form_open_multipart("sales/add_delivery/" . $inv->id, $attrib);
    ?>
    <div class="modal-body">
      <p><?= lang('enter_info'); ?></p>
<?php //var_dump($this->session->userdata()) ?>
      <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <?php if ($Owner || $Admin) { ?>
            <div class="form-group">
              <?= lang("date", "date"); ?>
            <?= form_input('date', (isset($_POST['date']) ? $_POST['date'] : ""), 'class="form-control datetime" id="date" required="required"'); ?>
            </div>
          <?php } ?>
            <?php if ($this->Owner || $this->Admin) { ?>
            <div class="form-group">
              <?= lang("Mã vận chuyển", "Mã vận chuyển"); ?>
            <?= form_input('do_reference_no', (isset($_POST['do_reference_no']) ? $_POST['do_reference_no'] : $do_reference_no), 'class="form-control tip" id="do_reference_no"'); ?>
            </div>
<?php } ?>	
          <div class="form-group">
             <label for="tinh">Giao qua bên vận chuyển</label>  
             <?php
              $giaoquavanchuyen = array('1' => lang('Giao qua'), '0' => lang('Không giao'));
             ?>
            <?= form_dropdown('giaoquavanchuyen', $giaoquavanchuyen, '', 'class="form-control" id="giaoquavanchuyen" required="required" style="width:100%;"'); ?>
          </div>
          
          <div class="form-group">
            <?= lang("sale_reference_no", "sale_reference_no"); ?>
<?= form_input('sale_reference_no', (isset($_POST['sale_reference_no']) ? $_POST['sale_reference_no'] : $inv->reference_no), 'class="form-control tip" id="sale_reference_no" required="required" readonly'); ?>
          </div>
          <input type="hidden" value="<?php echo $inv->id; ?>" name="sale_id"/>

          <div class="form-group">
            <?= lang("customer", "customer"); ?>
<?php echo form_input('customer', (isset($_POST['customer']) ? $_POST['customer'] : $customer->name), 'class="form-control" id="customer" required="required" '); ?>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="tinh">Điện thoại</label>            
            <input type="text" name="phone" value="<?= $customer->phone ?>" class="form-control" id="phone">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="tinh">Tỉnh </label>            
            <input type="text" name="tinh" value="<?= $customer->city ?>" class="form-control" id="tinh">
          </div>

          <div class="form-group">
            <label for="tinh">Quận Huyện,Thành Phố </label>            
            <input type="text" name="huyen" value="<?= $customer->state ?>" class="form-control" id="huyen">
          </div>

          <div class="form-group">
            <?= lang("address", "address"); ?>
            <?php
            /* cũ
             $av = (isset($_POST['address']) ? $_POST['address']
             : (empty($address)
             ? ($customer->address . ", " . $customer->state. ", " . $customer->city . " " . $customer->postal_code . " " . $customer->country . "<br>".lang('tel').": " . $customer->phone . "<br> Email: " . $customer->email)
             : ($address->line1.'<br>'.$address->line2.'<br>'.$address->city.' '.$address->city.'<br>'.$address->postal_code.' '.$address->country.'<br>'.lang('tel').': '.$address->phone)
             )
             );
             */
            $av = (isset($_POST['address']) ? $_POST['address'] : (empty($address) ? ($customer->address ) : ($address->line1 . '<br>' . $address->line2)
                )
                );
            echo form_input('address', $av, 'class="form-control" id="address" required="required"');
            ?>
          </div>


        </div>

        <div class="col-md-6">
          <div class="form-group">
            <?= lang('status', 'status'); ?>
            <?php
            if ($this->Owner || $this->Admin) {
              $opts = array('packing' => lang('packing'), 'delivering' => lang('delivering'), 'delivered' => lang('delivered'));
            } else {
              $opts = array('packing' => lang('packing'));
            }
            ?>
            <?= form_dropdown('status', $opts, '', 'class="form-control" id="status" required="required" style="width:100%;"'); ?>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="grand_total">Tổng tiền đơn hàng là </label>            
            <input type="number" name="grand_total" value="<?= (int) $inv->grand_total ?>" class="form-control" id="grand_total">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="sotienthanhtoantruoc">Số tiền thanh toán trước </label>            
            <input type="number" name="sotienthanhtoantruoc" value="0" class="form-control" id="sotienthanhtoantruoc">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="tensp">Tên sản phẩm sang bên GHTK</label>            
            <input type="text" name="tensp" value="Mô hình lắp ráp 3d" class="form-control" id="tensp">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="tinh">Cân nặng (kg) </label>            
            <input type="text" name="cannang" value="0.5" class="form-control" id="cannang">
          </div>
          <div class="form-group">
             <label for="tinh">Phí ship</label>  
             <?php
              $freeship = array('1' => lang('shop trả'), '0' => lang('Khách trả'));
             ?>
            <?= form_dropdown('is_freeship', $freeship, '', 'class="form-control" id="is_freeship" required="required" style="width:100%;"'); ?>
          </div>
          <div class="form-group">
<?php // lang("delivered_by", "delivered_by"); ?>
<?php // form_input('delivered_by', (isset($_POST['delivered_by']) ? $_POST['delivered_by'] : ''), 'class="form-control" id="delivered_by" value="GHTK"'); ?>
          </div>

          <div class="form-group">
<?php // lang("received_by", "received_by"); ?>
<?php // form_input('received_by', (isset($_POST['received_by']) ? $_POST['received_by'] : ''), 'class="form-control" id="received_by"'); ?>
          </div>

          <div class="form-group">
<?= lang("attachment", "attachment") ?>
            <input id="attachment" type="file" data-browse-label="<?= lang('browse'); ?>" name="document" data-show-upload="false" data-show-preview="false" class="form-control file">
          </div>

          <div class="form-group">
<?= lang("note", "note"); ?>
<?php echo form_textarea('note', (isset($_POST['note']) ? $_POST['note'] : ""), 'class="form-control" id="note"'); ?>
          </div>
        </div>
      </div>

    </div>
    <div class="modal-footer">
<?php echo form_submit('add_delivery', lang('add_delivery'), 'class="btn btn-primary"'); ?>
    </div>
  </div>
      <?php echo form_close(); ?>
</div>
<script type="text/javascript" src="<?= $assets ?>js/custom.js"></script>
<script type="text/javascript" charset="UTF-8">
  $.fn.datetimepicker.dates['sma'] = <?= $dp_lang ?>;
</script>
<?= $modal_js ?>
<script type="text/javascript" charset="UTF-8">
  $(document).ready(function () {
    $.fn.datetimepicker.dates['sma'] = <?= $dp_lang ?>;
    $("#date").datetimepicker({
      format: site.dateFormats.js_ldate,
      fontAwesome: true,
      language: 'sma',
      weekStart: 1,
      todayBtn: 1,
      autoclose: 1,
      todayHighlight: 1,
      startView: 2,
      forceParse: 0
    }).datetimepicker('update', new Date());
  });
</script>

 

 

About the author

anhhien

Leave a Comment