Lập trình Odoo

ghi lại các hành động trong ứng dụng odoo với TRACK VISIBILITY ODOO

Bạn muốn theo dõi tất cả những biến động khi thêm,cập nhật ,xóa 1 record trong ứng dụng odoo ta làm theo các bước sau :

ở __manifest__.py

'depends':['base','mail'],

Ở file xml

<div class="oe_chatter">
              <field name="message_follower_ids" widget="mail_followers"/>
              <field name="activity_ids" widget="mail_activity"/>
              <field name="message_ids" widget="mail_thread"/>
          </div>

Ở các fields cần theo dõi thêm trong models:

track_visibility="always"
hoặc 
track_visibility="onchange"

giống như :

name = fields.Char('Tên sản phẩm' ,required=True ,track_visibility="always")

Hoặc có thể add module : https://apps.odoo.com/apps/modules/12.0/auditlog/

About the author

anhhien

Leave a Comment