Lập trình Odoo

ghi lại các hành động trong ứng dụng odoo với TRACK VISIBILITY ODOO

Written by anhhien

Bạn muốn theo dõi tất cả những biến động khi thêm,cập nhật ,xóa 1 record trong ứng dụng odoo ta làm theo các bước sau :

ở __manifest__.py

'depends':['base','mail'],

Ở file xml

<div class="oe_chatter">
              <field name="message_follower_ids" widget="mail_followers"/>
              <field name="activity_ids" widget="mail_activity"/>
              <field name="message_ids" widget="mail_thread"/>
          </div>

Ở các fields cần theo dõi thêm trong models:

track_visibility="always"
hoặc 
track_visibility="onchange"

giống như :

name = fields.Char('Tên sản phẩm' ,required=True ,track_visibility="always")

Hoặc có thể add module : https://apps.odoo.com/apps/modules/12.0/auditlog/

About the author

anhhien

Leave a Comment