hbsprogram.com

thủ thuật wordpress ,vps và mình thích thì mình viết thôi

Các bước gỡ bỏ mongodb trên server

Bước 1 : Stop service mongodb với lệnh sau

sudo service mongod stop

Bước 2  : Gỡ bỏ các gói đã cài đặt

sudo yum erase $(rpm -qa | grep mongodb-org)

Bước 3 : Xóa bỏ thư mục database và file log

sudo rm -r /var/log/mongodb
sudo rm -r /var/lib/mongo

Xem thêm :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *