Các bước gỡ bỏ mongodb trên server

Bước 1 : Stop service mongodb với lệnh sau

Bước 2  : Gỡ bỏ các gói đã cài đặt

Bước 3 : Xóa bỏ thư mục database và file log

Xem thêm :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *