Lập trình Odoo

Hàm tính toán trong odoo

Compute trong odoo giúp chúng ta xử lý 1 cách  tự động

Ở đây sử dụng @api.depends báo cho odoo biết hàm tính toán này phụ thuộc biến price

@api.depends('price')
  def set_group_price(self):
   
    for rec in self:
      if rec.price <100000 :
        rec.price_number ='thap'
      elif(rec.price <300000):
        rec.price_number='trungbinh'
      else:
        rec.price_number='cao'

Hàm gọi tính toán ra để áp dụng ở biến

price_number = fields.Selection([('cao', 'Cao'), ('thap', 'Thấp'), ('trungbinh', 'Trung Bình')], string='Mức giá', compute = 'set_group_price')

 

About the author

anhhien

Leave a Comment